Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Praktyki na kierunkach: Logistyka, Transport, Informatyka, Inżynieria Zarządzania (WZ Kraków) / Apprenticeship in fields: Logistics, Transport, Computer Science, Management Engineering (Faculty in Cracow)

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich
Logistyka, Transport, Informatyka, Inżynieria Zarządzania (WZ Kraków)

WSB Rector’s Plenipotentiary for Student Apprenticeship
Logistics, Transport, Computer Science, Management Engineering

 

 

dr inż. Paweł Sobczak 

dr inż. Paweł Sobczak

praktyki_inzynierskie@wsb.edu.pl
Pokój 207

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuje, że Praktyki złożone do dnia 27 września 2019  do godz. 12:00, zostały zweryfikowane. Wprowadzono oceny dla praktyk, które można było zaliczyć. O praktykach wymagających poprawy poinformowano mailowo.  W związku z powyższym, jeżeli ktoś z Państwa oddał dokumentację praktyk do zaliczenia a nie widzi oceny w systemie oraz nie otrzymał maila to proszę o kontakt na dyżurze. Dokumentacja z Inżynierii Zarządzania, która wymaga poprawy została przekazana do Pani Bożeny Garbocz z Krakowa - proszę o kontakt z WZ Kraków.

Dziekuję

 

Ladies and Gentlemen

I would like to inform You that the Practices submitted till September 27, 2019  12:00 have been verified.  I have put scores in Virtual Dean Office for Apprenticeships that were OK . Apprenticeship requiring improvement were reported via e-mail.  In connection with the above, if someone from You gave the documentation of the Apprenticeship to pass and does not see the score in the system and did not receive an email then please contact me on the duty in the office. Documentation from Management Engineering (Faculty in Cracow), which needs improvement, was forwarded to Bożena Garbocz from Cracow - please contact with WZ Kraków.

Thank You

 

 

UWAGA! AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI! Szanowni Państwo w odpowiednich zakładkach znajduje się zaktualizowana wersja dokumentacji. Proszę aby dokumentacja była oddawana TYLKO na AKTUALNYCH DRUKACH. Stare druki nie są akceptowane.


 

ATTENTION! UPDATING DOCUMENTATION! Ladies and gentlemen, there is an updated version of the documentation in the respective tabs. Please, notice that documentation will be handed ONLY on CURRENT PRINTING. Old prints are not accepted.W SPRAWIE PRAKTYK PROSZĘ O KONTAKT NA DEDYKOWANY ADRES MAILOWY (patrz adres pod zdjęciem) - znacznie przyspiesza to przekazanie informacji zwrotnej


ON THE PRACTICE, PLEASE CONTACT THE DEDICATED MAIL ADDRESS (see the address below the photo) - it significantly accelerates feedback

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! Szanowni Państwo

Jeżeli ktoś z Państwa składa  WNIOSEK O ZALICZENIE PRAKTYKI NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA (Załącznik nr 6) to oprócz wypełnionego Załącznika nr 6 wymagane są dokumenty potwierdzające zgodność reazliowanej pracy zawodowej z kierunkiem Państwa studiów czyli minimum:

1. Umowa o pracę/zlecenie/staż itp. lub zaświadczenie o zatrudnieniu (z informacją o okresie zatrudnienia)

2. Zakres obowiązków (chyba, że obowiązki są WYRAŹNIE wymienione w umowie/ zaświadczeniu).


UWAGA! Zaświadczenie o zatrudnieniu musi zawierać informcję o wymiarze etatu.


Nazwa stanowiska pracy NIE JEST wystarczająca aby na jej podstawie określić Państwa zadania zawodowe i bez dokumentu potwierdzającego zakres Państwa obowiązków praktyka NIE MOŻE zostać zaliczona.


 

ATTENTION! Ladies and Gentlemen

 

If anyone of you submits a REQUEST FOR CALCULATION OF APPRENTICESHIP ON THE BASIS OF EMPLOYMENT (Annex No. 6), in addition to the completed Annex No. 6, documents confirming the compatibility of Your professional work with the direction of your studies, that is minimum:

 

1. Contract of employment / order etc. or employment certificate (with information about the period of employment)

 

2. Responsibilities (unless duties are EXPRESSLY mentioned in the contract / certificate).

 

ATTENTION! The employment certificate must contain information about the working time of job (full-time, part-time etc.).

 

The name of the job is NOT sufficient to determine Your professional tasks on the basis of it and without the document confirming the scope of Your duties, the APPRENTICESHIP CAN NOT be counted.


-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! Szanowni Państwo

 

Nastąpiła drobna zmiana proceudry realizacji praktyki podstawowej. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji praktyk (Tabela: PROCEDURA REALIZACJI FORMALNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DOKUMENTACJĄ PRAKTYKI).

Proszę o stosowanie aktualnej procedury.

 

Nowe zasady realizacji praktyki podstawowej:

 

1)    Przed udaniem się na praktykę student składa u Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich (albo osobiście na jego dyżurze, albo do szuflady w Dziekanacie z napisem „PRAKTYKA DO WPISU”) podpisane i podbite przez upoważnioną osobę w placówce w której mają się odbyć praktyki następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy praktyki (załącznik do programu praktyki) wraz z Klauzula informacyjna oraz
  • dwa egzemplarze porozumień dotyczących praktyki (załącznik  do programu praktyki) wraz z Załącznik nr 1 do Porozumienia Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu akceptacji i podpisania przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich.

 

2)   Student odbiera od Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich zatwierdzony przez niego formularz zgłoszeniowy praktyki oraz jeden egzemplarz podpisanego porozumienia w sprawie praktyki (odbiór następuje w trakcie wizyty na dyżurze Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich).

 

3)   Po skończonej praktyce student składa Pełnomocnikowi Rektora ds. Praktyk Studenckich (albo osobiście na jego dyżurze, albo do szuflady w Dziekanacie  z napisem „PRAKTYKA DO WPISU”) komplet następujących dokumentów: 

 

-       Formularz zgłoszeniowy praktyki ze zgodą Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich

 

-       Wypełnione dokumenty praktyki wymienione w programie praktyki zgodnie z kierunkiem studiów

 

Po dokładnym sprawdzeniu dokumentów przedłożonych przez studenta Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich wpisuje studentowi zaliczenie  w protokole elektronicznym w systemie Wirtualnej Uczelni.

 

Ważne!!!

 

Przed rozpoczęciem praktyki należy uzyskać podpis Pełnomocnika Rektora na formularzu zgłoszenia i porozumieniu (po uprzednim uzyskaniu podpisówi pieczęcie w przedsiebiorsrtwie). Dokumenty bez Podpisu i pieczeci z Przedsiębiorstwa na Porozumieniu i umowie Przekazania danych nie bedą akceptowane!!!

Praktyka może się rozpocząć dopiero po uzyskaniu zgody (w postaci pieczęci i podpisu na porozumieniu oraz umowie przekazania danych) Pełnomocnika Praktyk. Praktyka realizowana bez zgody Peełnomocnika nie będzie akceptowana!

 

W plikach do pobrania umieszczono przykładowe Porozumienie oraz stronę Umowy powierzenia ze wskazanym miejscem na pieczęć i podpis z przedsiębiorstwa

 

ATTENTION! Ladies and Gentlemen

There has been a slight change in the process of implementing the basic Apprenticeship. Detailed information can be found in the Apprenticeship documentation (Table: THE PROCEDURE FOR IMPLEMENTING THE FORMALITIES RELATED TO THE APPRENTICESHIP DOCUMENTATION).

Please, use the current procedure.

New rules for the implementation of the basic Apprenticeship:

 

1)       Before going to practice, the student submits to the Rector's Plenipotentiary for Student Internships (either personally on his duty or to a drawer in the Dean's office with the inscription "PRACTICE FOR ENTRY") signed and conquered by an authorized person in the facility where the following documents are to be completed:

  • the internship application form (Annex 1) together with the Information Clause

and

  • two copies of agreements concerning the practice (Annex 2) together with Annex No. 1 to the Agreement. Agreement for entrusting the processing of personal data for the purpose of acceptance and signing by the Rector's Plenipotentiary for Student Internships.

3)  After completing the apprenticeship, the student files a set of the following documents to the Rector's Plenipotentiary for Student Apprenticeship (either personally during their duty or to the drawer in the Dean's Office with the inscription "APPRENTICESHIP FOR ENTRY")

-        An application form with the consent of the Rector's Plenipotentiary for Student Apprenticeship (Annex 1);

-        A copy of the apprenticeship agreement signed and collected from the workplace (Annex 2);

-        the completed apprenticeship register(Annex 3);

-        the report on the completion of the apprenticeship completed by the apprenticeship tutor (Annex 4);

-        A report prepared by the student, i.e. a printed e-survey questionnaire, which was previously filled in by the student in the electronic version (Annex 5).

 

4) After checking the documents filed by the student carefully, the Rector's Plenipotentiary for Student Apprenticeship enters credit for the student in the electronic transcript in the Virtual University system.


Important !!!


Before starting the practice, You must obtain the signature and stamp of the Rector's Plenipotentiary on the Agreement and the Data Transfer Agreement (after obtaining the signatures and stamps in the Enterprise). Documents without a signature and stamps from the Enterprise on the Agreement and the Data Transfer Agreement shall not be accepted !!!


The Apprecticeship can start only after obtaining consent (in the form of a seal and signature on the agreement and the data transfer agreement) of the Attorney of Practice. Practice implemented without the consent of the Rector's Plenipotentiary will not be accepted!


The files for download include an example of the Agreement and the page of the Personal Data Processing Agreement with the indicated by arrow place for the stamp and signature from the company.


UWAGA! Przed oddaniem dokumentacji praktyk proszę aby wykonali Państwo xero dokumentacji i zachowali to xero u siebie. Dziekuję.


ATTENTION! Before submitting the Apprecticeship documentation, please make sure that you have done the xero documentation and have kept it at your place. Thank you.

 

Szanowni Państwo,

w związku z faktem, iż 25 maja 2018  zaczęło obowiązywać w całej UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), w związku z powyższym przestała funkcjonować w Dziekanacie szuflada ogólnodostępna, z której studenci mogli pobierać dokumentację dotyczącą praktyk studenckich. Natomiast w dalszym ciągu istnieje możliwość pozostawiania dokumentów do oceny przy wykorzystaniu skrzynki podawczej w Dziekanacie (SZUFLADA DO WPISU - zamykana na klucz). Od dnia 23 maja 2018 dokumenty będą dostępne jedynie u Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich w godzinach dyżurów. Czyste druki do wypełnienia można pobrać z tej strony - linki poniżej

 

Ladies and Gentlemen,

 

Due to the fact that on May 25, 2018, the general regulation on the protection of personal data (GDPR) came into force in EU, therefore, a general public drawer no longer exists in the Dean's office, from which students could download documentation regarding student Apprecticeship. However, it is still possible to leave documents for evaluation using the inbox at the Dean's Office (DRAWER TO ENTRY - locked). From May 23, 2018, documents will be available only in the Rector's Plenipotentiary for Student Internships during the duty hours. Blank forms to be filled can be downloaded from this website - links below.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Najbliższe terminy dyżurów w sprawie praktyk:

The closest dates of the apprecticeship duties:

  

02.01.2019 (śr.) godz. 7:45- 10:45

05.01.2019 (sob). godz. 7:30 - 10:30

 

09.01.2019 (śr.) godz. 7:45- 10:45

12.01.2019 (sob). godz. 18:00 - 19:30

13.01.2019 (nd) godz. 14:45 - 16:15

 

15.01.2019 (wt.) godz. 7:45- 10:45

19.01.2019 (sob.) godz. 16:00 - 19:00 UWAGA! Dyżur realizowany w Wydziale Zamiejscowym w Krakowie

 

22.01.2019 (wt.) godz. 7:45- 10:45

25.01.2019 (pt.) godz. 13:00 - 14:30

26.01.2019 (sob.) godz. 7:30 - 8:45


 

30.01.2019 (śr.) godz. 7:45- 10:00 i 12:30 - 14:45

 

01.02.2019 (pt.) godz. 14:30 - 16:00

 

05.02.2019 (wt.) godz. 9:30 - 12:00

08.02.2019 (pt.) godz. 9:30 - 12:00 i 13:00 - 14:30

10.02.2019 (nd) godz. 15:00 - 16:00

 

12.02.2019 (wt.) godz. 7:30 - 9:00

15.02.2019 (pt.) godz. 11:00 - 14:00

16.02.2019 (sob) godz. 7:30 - 9:00

 

23.02.2019 (sob) godz. 8:00 - 11:00


27.02.2019 (sr) godz. 7:45 - 10:45

03.02.2019 (nd) godz. 8:30 - 11:30


08.03.2019 (pt.) godz. 9:40 - 14:10

09.03.2019 (sob) godz. 17:10 - 18:40 UWAGA! Dyżur realizowany w Wydziale Zamiejscowym w Krakowie


15.03.2019 (pt) godz. 11:45 - 14:45

16.03.2019 (sob) godz. 7:30 - 9:30


19.03.2019 (wt) godz. 11:00 - 15:00

23.03.2019 (sob) godz. 7:30 - 9:30


26.03.2019 (wt) godz. 7:30 - 9:30

31.03.2019 (nd) godz. 15:00 - 18:00

 

05.04.2019 (pt.) 16:15 - 18:00


09.04.2019 (wt.) 8:00 - 13:00

10.04.2019 (śr.) 8:00 - 13:00

13.04.2019 (sob). godz. 17:00 - 19:00 UWAGA! Dyżur realizowany w Wydziale Zamiejscowym w Krakowie

 

16.04.2019 (wt) godz. 8:00 - 12:30

19.04.2019 (pt.) godz. 9:30 - 11:00

 

23.04.2019 (wt.) godz. 8:00 - 12:30

28.04.2019 (nd) godz. 11:20 - 12:50

 

30.04.2019 (wt.) godz. 8:00 - 10:00


08.05.2019 (śr.) godz. 12:00 - 14:00

10.05.2019 (pt.) godz. 14:40 - 16:10

11.05.2019 (sob) godz. 15:00 -16:30


UWAGA! W dniach 13.05 - 17.05.2019 z uwagi na wyjazd służbowy dyżur ws. praktyk nie będzie realizowany


18.05.2019 (sob.) godz. 13:00 - 14:30


24.05.2019 (pt.) godz. 11:30 - 14:10

 

25.05.2019 (sob.) godz. 7:00 - 7:45 i 14:40 - 16:10

 

31.05.2019 (pt.) godz. 9:30 - 11:30

01.06.2019 (sob.) godz. 8:00 - 12:00UWAGA! W dniach 03.06.2019 - 09.06.2019 z uwagi na wyjazd służbowy dyżur ws. praktyk nie będzie realizowany11.06.2019 (wt.) godz. 7:30 - 9:00

14.06.2019 (pt.) godz. 8:00 - 11:00

16.06.2019 (nd) godz. 8:10 - 9:40


18.06.2019 (wt) godz. 7:30 - 12:30


28.06.2019 (pt) godz. 7:30 - 10:00

29.06.2019 (sob.) godz. 8:00 - 9:00 i 11:15 - 12:15


02.07.2019 (wt) godz. 7:30 - 12:30

06.07.2019 (sob) godz. 12:45-14:15 UWAGA! Zmiana godziny! UWAGA! Ostatni weekendowy dyżur ws praktyk przed przerwą wakacyjną. / ATTENTION!  Hours change! Last weekend on apprecticeship  duty before the summer break.


09.07.2019 (wt) godz. 7:30 - 12:30

10.07.2019 (śr) godz. 7:30-9:00 UWAGA! Ostatni dyżur ws praktyk przed przerwą wakacyjną ( po tej godzinie dokumetacja z szuflady również NIE BĘDZIE weryfikowana przed przerwą wakacyjną - weryfikacja dopiero we wrześniu). / ATTENTION! The last apprecticeship duty before the summer break (after this time, the document from the drawer will NOT BE verified before the summer break - verification will be made in September).

 

 Dyżury po przerwie wakacyjnej (systematycznie umieszczane):

Duties after the summer break (systematically placed):

 

03.09.2019 (wt.) godz. 11:30 - 14:30

06.09.2019 (pt.) godz. 15:00 - 18:00

 

10.09.2019 (wt.) godz. 7:45 - 10:45

13.09.2019 (pt.) godz. 17:45 - 18:45

14.09.2019 (sob.) godz. 8:00 - 10:00 Uwaga! Dyżur realizowany w Wydziale Zamiejscowym w Krakowie 

 

17.09.2019 (wt.) godz. 7:45 - 10:45

20.09.2019 (pt.) godz. 7:45 - 10:45

 

24.09.2019 (wt.) godz. 11:00 - 14:00

28.09.2019 (sob.) godz. 14:45 - 17:00 UWAGA! Ostatni dyżur w roku akademickim 2018/2019!

 

ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

1.10.2019 (wt.) godz. 7:45 - 10:45

5.10.2019 (sob.) godz. 7:30 - 9:30

 

9.10.2019 (śr.) godz. 7:45 - 8:30 i 9:15 - 10:45

13.10.2019 (nd.) godz. 16:20 - 17:20 Uwaga! Dyżur realizowany w Wydziale Zamiejscowym w Krakowie


15.10.2019 (wt) godz. godz. 7:45 - 10:45

19.10.2019 (sob) pobyt na Wydziale w Krakowie, godzina dyżuru zostanie podana w terminie późniejszym

 

Kolejne terminy z uwagi na liczne obowiązki będą podawane na bieżąco, wię proszę o systematyczne sprawdzanie strony praktyk.

Subsequent dates due to numerous duties will be provided on a regular basis, and I am asking for a systematic review of the apprecticeship site.

 

Szanowni Państwo

 

Państwa dokumentacja jest sprawdzana na bieżąco i staram się aby otrzymali Państwo informację zwrotną (w postaci zaliczenia w Wirtualnej Uczelni) przeważnie w ciągu 2-3 dni (w skrajnym przypadku okres ten może się wydłużyć do max 1,5-2 tyg) od dostarczenia dokumentów do Dziekanatu, (osoby, które przychodzą podczas dyżurów otrzymują informację zwrotną na bieżąco, osoby dostarczające dokumentację do Dziekanatu proszone są o cykliczne sprawdzanie Wirtualnej Uczelni). 

O brakach w dokumentacji staram się Państwa informować mailowo, ale jeżeli w terminie około 2 tygodni po dostarczeniu dokumentacji nie widać oceny w Wirtualnej Uczelni oznacza to, że w dokumentacji najprawdopodobniej występują nieścisłości i wymaga ona poprawienia/uzupełnienia. W takim przypadku należy zgłosić się na dyżurze po odbiór dokumentacji celem jej poprawy/uzupełnienia (ewentualnie proszę wysłać maila z zapytaniem).

 

Z góry dziękuję za wyrozumiałość


 

Ladies and Gentlemen

 

Your documentation is checked on a regular basis and I try to give You feedback (in the form of credit at the Virtual University) usually within 2-3 days (in extreme cases, the period may be extended to max 1.5-2 weeks) from the delivery of documents to the Dean's Office, (people who come to me personaly during my duty receive feedback on a regular basis, the persons providing documentation to the Dean's Office are asked to check the Virtual University on a regular basis).

 

I am trying to inform You by e-mail about the lack of documentation, but if in the period of about 2 weeks after delivering the documentation, You do not see the grade in the Virtual University, it means that the documentation most probably has inaccuracies and needs to be corrected / supplemented. Then you should report to me personaly during my duty to collect the documentation for correcting / supplementing (alternatively, please send an email asking).

 

Thank you in advance for your understanding


 

 

UWAGA!

Poniżej umieszczono Programy praktyk obowiązujące od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019!

 

ATTENTION!

 

The following are the apprecticeship programs applicable from the summer semester of the academic year 2018/2019!


 

 

NOWY HARMONOGRAM ODDAWANIA DOKUMENTACJI Z PRAKTYK:

Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki oraz wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:

 

25.02.2019 r.-10.07.2019 r.

UWAGA! Wydłużenie terminu przyjmowania wniosków! 

 

przyjmowanie wniosków o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/

prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności 
(zał. 6 Programu Praktyk) wraz z kompletem załączników

accepting applications for passing the apprecticeship under employment /

doing business / other activities
(Annex 6 of the Internship Program) with a set of attachments

25.02.2019 r.-10.07.2019 r.

 

przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych praktyki (zał. 1 Programu Praktyki) oraz Porozumień (zał. 2 Programu Praktyki) wraz z umową przekazania danych

 

UWAGA: podpisane przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich dokumenty zostają zwrócone studentowi, który składa komplet załączników po odbytej praktyce (zał. 1-5 Programu Praktyk).

 

accepting the Application Forms (Annex 1 of the apprecticeship Program) and Agreements (Annex 2 of the Internship Program) together with the data transfer agreement

ATTENTION: the documents signed by the Rector’s Plenipotentiary for Student Apprenticeship are returned to the student who submits the whole set of attachments after the practice (attachment 1-5 of the Internship Program).

15.03.2019 r. – 30.09.2019 r.

(z przerwą/ with brake in 11.07.2019 r.- 31.08.2019 r.)

 

przyjmowanie kompletnej dokumentacji potwierdzająca odbycie praktyki 
(zał. 1-5 Programu Praktyki)

 

UWAGA: przed odbyciem praktyki należy złożyć zał. 1 Programu Praktyki celem uzyskania zgody Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich na jej odbycie

oraz zał. 2 Programu Praktyki wraz z umową przekazania danych

 

accepting complete documentation confirming the placement (attachment 1-5 of the apprecticeship Program)


NOTE: prior to completing the placement, an appendix 1 of the apprecticeship Program should be submitted in order to obtain the consent of the RRector’s Plenipotentiary for Student Apprenticeship at its completion and Annex 2 of the Practice Program together with the data transfer agreement

11.07.2019 r.- 31.08.2019 r.

Przerwa wakacyjna

 Summer brake

01.10.2019 r.- 6.10.2019 r.

 

POPRAWKA: dodatkowy termin na złożenie dokumentów dotyczących praktyk studenckich dla studentów, którzy nie dopełnili formalności w trakcie trwania semestru letniego r. ak. 2018/2019

(dotyczy tylko praktyk realizowanych w podstawowej formie)

 

AMENDMENT: an additional deadline for submitting documents regarding Student Apprenticeship for students who failed to complete their formalities during the summer semester on 2018/2019

(applies only to apprecticeships implemented in the basic form)

 

 

UWAGA! 

Dokumenty składane w formie kserokopii wymagają uprzedniego ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem w zakładzie pracy/instytucji, w której odbywany był staż itp. Dokumentacja nie spełniająca wymogów formalnych nie będzie honorowana.

ATTENTION!

Documents submitted in the form of photocopies require prior confirmation of their compliance with the original in the workplace / institution in which the iApprenticeship was carried out, etc. Documents that do not meet the formal requirements will not be honored.

 

Praktyki studenckie stanowią integralną część planów studiów i procesu kształcenia studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w Akademii WSB i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.
Student Apprenticeships form an integral part of the study plans and the training process for full-time and part-time students at the WSB University and are subject to mandatory completion.

 

Wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia, formularze potwierdzające odbycie praktyki oraz dodatkowe zaświadczenia nie będą honorowane w formie zeskanowych dokumentów oraz formie wydrukowanego zdjęcia dokumentów.


Applications for crediting an Apprenticeships under employment, forms confirming apprenticeship and additional certificates will not be honored in the form of scanned documents and the form of a printed photograph of documents.

 

PROGRAMY PRAKTYK (na rok akademicki 2018/2019):

UWAGA! Studenci chcący realizować praktykę poza UE proszeni są o obowiązkowe osobiste zgłoszenie się do Pełnomocnika przed podjęciem działań związanych z realizacją praktyki!


APPRENTICESHIPS PROGRAMS (for the academic year 2018/2019):

ATTENTION! Students wishing to pursue an Apprenticeship outside the EU are asked to report to the Plenipotentiary personally before taking action related to the implementation of the Apprenticeship!

Pliki do pobrania 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy