Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Wnioski

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

 

Stypendia w ramach dotacji budżetowej z MNISW:

  •  Stypendium socjalne oraz socjalne w zwiększonej wysokości:


W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 ROKIEM BAZOWYM JEST ROK 2018.

OZNACZA TO, ŻE STUDENT UBIEGAJĄCY SIĘ O STYPENDIUM ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKAZANIA DOCHODÓW CZŁONKÓW RODZINY ZA ROK 2018 WRAZ Z ZAISTNIAŁYMI ZMIANAMI PO TYM ROKU, AŻ DO DNIA SKŁADANIA WNIOSKU (UWZGLĘDNIENIE TZW. DOCHODU UZYSKANEGO I UTRACONEGO).

 

Należy pamiętać, że w przypadku uzyskania nowego źródła dochodu po roku bazowym (2018) należy przedstawić zaświadczenie od pracodawcy (organu wypłacającego świadczenie) dotyczące dochodu netto uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu uzyskania dochodu (np. uzyskanie dochodu nastąpiło w styczniu 2019 r.  – należy przedstawić dochód za luty 2019 r.).


Wykaz dokumentów potwierdzających sytuację materialną studenta dostępny jest na stronie internetowej uczelni w zakładce dla studenta>stypendia>stypendium socjalne.

 

Wniosek oraz formularze pomocnicze do stypendium socjalnego:

 

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (zał. nr 1 do regulaminu)

 

Oświadczenie: dochód nieopodatkowany (zał. nr 3 do regulaminu) - wypełniają pełnoletni członkowie rodziny studenta.

 

Oświadczenie: wynajem mieszkania (zał. nr 4 do regulaminu) - wypełniają studenci studiów stacjonarnych ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

 

Oświadczenie - wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2018


Zaświadczenie - dochód utracony (wypełnia pracodawca) - dotyczy osób, które utraciły dane źródło dochodu (w szczególności gdy dochód nie był jedynym źródłem utrzmania, np jedna z kilku umów)

 

Zaświadczenie - dochód uzyskany w roku bazowym - tj. w trakcie roku 2018 (wypełnia pracodawca) - dotyczy osób, które uzyskały w trakcie roku 2018 nowe źródło dochodu i uzyskuje je także w momencie składania wniosku.

Podstawa prawna art. 5 ust. 4a Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. z późn. zm.


Zaświadczenie - dochód uzyskany po roku bazowym - tj. w roku 2019 (wypełnia pracodawca) - dotyczy osób, które uzyskały po roku 2018 nowe, wcześniej nie uzyskiwane źródło dochodu i jest ono aktualne na dzień składania wniosku.

Podstawa prawna art. 5 ust. 4b Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. z późn. zm.


Oświadczenie nieprowadzeniu gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców- wypełniają studenci, którzy nie wykazują we wniosku o przyznanie stypendium swoich rodziców ani rodzeństwa.

Podstawa prawna: art. 88 ust. 2-3 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.


Oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2018 - dotyczy w szczególności osób, które nie złożyły deklaracji podatkowej w Urzędzie Skarbowym (z powodu nieosiągania żadnych dochodów w roku bazowym). Oprócz niniejszego oświadczenia należy obowiązkowo złożyć zaświadczenie o dochodzie z Urzędu Skarbowego.

 

Oświadczenie - pozostawanie osobą bezrobotną- wypełniają osoby pozostające bez zatrudnienia, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy. Osoby bezrobotne - zarejestrowane w Urzędzie Pracy obowiązuje aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej wraz z informacją o przysługujących świadczeniach (lub braku prawa do świadczeń).


 

  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych:


Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (zał. nr 5)  • Stypendium rektora:


Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów (zał. nr 6) - UWAGA! we wniosku należy wpisać dane, które obowiązują od semestru zimowego 2019/2020 (tj. numer semestru, rok , kierunek studiów).

Średnią ocen należy wyliczyć za ostatni semestr studiów, do trzeciego miejsca po przecinku, bez zaokrąglenia.

 

Zestawienie punktów odpowiadających konkretnym osiągnięciom naukowym, sportowym i artystycznym studenta (zał. nr 7)Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów - tegorocznych maturzystów (olimpiada).

 

 

  •  Zapomoga:


Wniosek o przyznanie zapomogi losowej (zał. nr 8)


 

Stypendia fundowane przez AWSB w Dąbrowie Górniczej z Naukowego Funduszu Stypendialnego im. Profesora Henryka Walicy:


Wniosek o przyznanie stypendium Specjalnego Systemu Stypendiów za Wyniki w Nauce AWSB (maturzysta)

 

Wniosek o przyznanie stypendium Specjalnego Systemu Stypendiów za Wyniki w Nauce AWSB (student)

 

Załącznik nr 4 do regulaminu SSSN AWSB - potwierdzenie osiągnięć naukowych studenta

 

Punktacja osiągnięć naukowych SSSN AWSB - załącznik nr 2 do regulaminu SSSN AWSB


 

 

  • Stypendium Ministra dla studentów i wybitnych młodych naukowców:

Aktualne formularze wniosków oraz punktowane osiągnięcia znajdują się na stronie internetowej MNiSW:

http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

Galerie 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy