Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zasady pisania prac dyplomowych

w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

Wiedza procentuje

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

 

I.  PRACE DYPLOMOWE

1. Wymogi podstawowe
Praca dyplomowa:

 • jest przygotowywana samodzielnie przez słuchacza studiów podyplomowych, pod kierunkiem promotora,
 • temat pracy powinien być związany kierunkiem kształcenia słuchacza, uzgodniony z promotorem,
 • stanowi przedmiot dyskusji i oceny w trakcie egzaminu dyplomowego.

 

2. Wymogi merytoryczne
Praca powinna zawierać:

 • wyraźne określenie problemu badawczego,
 • odniesienia do podstawowej literatury przedmiotu,
 • opis sposobu rozwiązania problemu (zastosowane metody, techniki, narzędzia badawcze).
 • Przygotowanie pracy dyplomowej powinno ukształtować umiejętności:
 • samodzielnych studiów literaturowych,
 • diagnozowania i oceny problemów,
 • identyfikacji i analizowania obserwowanych zjawisk, zwłaszcza tych, z którymi absolwent będzie miał do czynienia w praktyce,
 • wyciągania właściwych wniosków,
 • czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej w zastosowaniu do praktyki lub do wnioskowania teoretycznego,
 • prowadzenia logicznego toku wywodów,
 • samodzielnego rozwiązywania określonych zadań diagnostycznych lub projektowych,
 • posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem. ;

 

3. Wymogi formalne
Układ pracy:

 • oświadczenie słuchacza o samodzielnym napisaniu przedstawionej pracy
 • strona tytułowa,
 • spis treści,
 • wstęp (we wstępie należy zarysować ogólne tło badanego problemu, wskazać przesłanki wyboru tematu pracy, określić cel i zakres pracy, wskazać metody badawcze, a także przedstawić ogólne informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów pracy i podstawy źródłowe),
 • rozdział teoretyczny stanowiący podstawę opracowania rozdziału projektowego,
 • rozdział(y) projektowe (praktyczne),
 • zakończenie (w zakończeniu należy wskazać syntetyczne wnioski wynikające z pracy oraz ewentualnie zasygnalizować możliwości przyszłościowych rozwiązań),
 • wykaz cytowanej literatury w alfabetycznej kolejności zgodny z wymogami opisu bibliograficznego,
 • wykaz wykorzystanych aktów prawnych,
 • wykaz tablic,
 • wykaz rysunków (schematów, map, itp.)
 • wykaz załączników.

 

4. Wymogi edytorskie
Maszynopis pracy dyplomowej powinien spełniać następujące wymagania:

 • format arkusza papieru A4,
 • czcionka: Times New Roman,
 • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt,
 • odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,
 • marginesy: górny, dolny, lewy, prawy: 2,5 cm; na oprawę: 1 cm,
 • stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów),
 • stosować akapity,
 • wszystkie strony pracy są ponumerowane (numeracja stron w stopce wyrównana do prawej, czcionka o rozmiarze 12 pkt.); pierwszą stroną jest strona tytułowa pracy dyplomowej;
 • tytuły rozdziałów powinny być napisane wersalikami pogrubioną czcionką o rozmiarze 14 pkt.; tytuły podrozdziałów powinny być napisane pogrubioną czcionką 12 pkt.; poniżej każdego tytułu należy zostawić przestrzeń o szerokości 12 pkt.; nie należy stawiać kropek na końcu tytułów rozdziałów i podrozdziałów;
 • przypisy powinny być umieszczone na dole strony, do której się odnoszą; rozmiar czcionki 10 pkt,
 • zalecana objętość pracy: 30-50 stron,
 • egzemplarz przeznaczony do akt winien zawierać oświadczenie słuchacza o samodzielnym napisaniu przedstawionej pracy.

 

5. Złożenie pracy dyplomowej
Pracę dyplomową, zatwierdzoną przez Promotora należy złożyć do opiekuna grupy w Dziekanacie studiów podyplomowych w następującej formie:

 • 1 egzemplarz w twardej oprawie drukowany dwustronnie; pierwszą stronę stanowi oświadczenie słuchacza o samodzielnym napisaniu przedstawionej pracy,
 • elektroniczna forma tekstu pracy zapisana na CD wraz z opisem.
 • prezentacja multimedialna, która będzie prezentowana przez słuchacza na obronie.

 

6. Obrona pracy dyplomowej
Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym zdawanym przed komisją, w skład której wchodzą: Przewodniczący Komisji, Promotor i członek Komisji.
Egzamin dyplomowy obejmuje:

 1. prezentację przez słuchacza pracy dyplomowej (temat pracy, cel, omówienie części praktycznej),
 2. prezentacja multimedialna
 3. pytania Promotora i członków komisji z zakresu tematyki pracy dyplomowej.

 

 

 

www.efs.gov.pl 

Nasi partnerzy