Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Zasady pisania prac końcowych

 ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC KOŃCOWYCH NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

 

I  PRACE KOŃCOWE

           

1.    Wymogi podstawowe

 

1)      Praca końcowa:

- jest przygotowywana samodzielnie przez słuchacza studiów podyplomowych, pod kierunkiem promotora. Dopuszcza się przygotowanie pracy końcowej przez dwóch słuchaczy.

-  temat pracy powinien być związany z kierunkiem kształcenia słuchacza i uzgodniony
z promotorem.

2) W przypadku wybranych kierunków studiów podyplomowych dopuszcza się określenie szczegółowych wytycznych do przygotowania prac końcowych uwzględniających specyfikę danego kierunku. Szczegółowe wytyczne zatwierdza Kierownik Studiów Podyplomowych i Szkoleń.

 

2.    Charakter pracy

 

Praca końcowa może mieć charakter:

1)   projektowym (np. projekt organizacji, projekt systemu zarządzania, projekt systemu ekonomicznego, projekt systemu informacyjnego dla zarządzania, projekt pozyskiwania kapitału finansowego, projekt infrastruktury lub oprogramowania, projekt systemu zarządzania kryzysowego, projekt obiegu informacji w administracji, projekt zabezpieczania danych osobowych, projekt systemu dowodzenia w służbach porządku publicznego, projekt działań edukacyjnych, edukacyjno-terapeutycznych, adaptacyjnych w przypadkach zindywidualizowanych, w tym własne prognozy pedagogiczne, kompleksowy projekt szkoleń),

2)   analitycznym (np. rozwiązanie problemu praktycznego, badania empiryczne w organizacjach lub przedsiębiorstwach oparte na danych zebranych w konkretnych firmach, instytucjach i urzędach, analizy systemu gospodarczego, systemu finansowego, tendencji rynkowych, zarządzania sprzedażą, zarządzania produkcją, zarządzania zasobami ludzkimi, systemu administracji publicznej, podatków i opłat lokalnych, administrowania nieruchomościami, organizacji sił bezpieczeństwa, badania empiryczne oparte na danych zebranych w organizacjach i instytucjach społecznych, w tym w konkretnych firmach, przedsiębiorstwach, diagnoza sytuacji, analiza rynku, analizy i diagnozy problemów pedagogicznych w aspektach edukacyjnych, społecznych, systemowych i profilaktycznych),

3)   badawczym (np. rozwiązanie problemu praktycznego, badania empiryczne o charakterze ilościowym lub jakościowym zjawisk i procesów społecznych, badania empiryczne i analityczne w środowiskach społęczno-edukacyjnych).

 

3.    Wymogi merytoryczne i formalne

 

 

Przygotowanie pracy końcowej powinno ukształtować umiejętności:

-  diagnozowania i oceny problemów,

-   identyfikacji i analizowania obserwowanych zjawisk, zwłaszcza tych, z którymi absolwent będzie miał do czynienia w praktyce,

-  wyciągania właściwych wniosków,

-  czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej dla projektowanych i opisywanych rozwiązań praktycznych,

-  prowadzenia logicznego toku wywodów,

-  zaprojektowania nowych rozwiązań lub modyfikacji istniejących,

-  samodzielnego rozwiązywania określonych zadań diagnostycznych lub projektowych,

-  posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem.   

 

Praca powinna zawierać:

-  wyraźne określenie celu pracy,

-  opis sposobu rozwiązania problemu.

 

Układ pracy:

-   oświadczenie słuchacza o samodzielnym napisaniu przedstawionej pracy

-   strona tytułowa,

-   spis treści,

-  wstęp

-  założenia teoretyczne (należy zarysować ogólne tło badanego problemu, wskazać przesłanki wyboru tematu pracy, określić cel i zakres pracy, ewentualnie wskazać metody badawcze),

- część praktyczna pracy,

-  podsumowanie (w podsumowaniu należy wskazać syntetyczne wnioski wynikające z pracy oraz ewentualnie zasygnalizować możliwości przyszłościowych rozwiązań),

-  wykaz cytowanej literatury w alfabetycznej kolejności zgodny z wymogami opisu bibliograficznego,

-  wykaz wykorzystanych aktów prawnych,

-  wykaz tablic,

-  wykaz rysunków (schematów, map, itp.)

-  wykaz załączników.

 

 

4. Wymogi edytorskie

 

Teks pracy końcowej powinien spełniać następujące wymagania:

-  format arkusza papieru A4,

-  czcionka: Times New Roman,

-  wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt,

-   odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,

-   marginesy: górny, dolny, lewy, prawy: 2,5 cm; na oprawę: 1 cm, w pracy drukowanej dwustronnie należy stosować marginesy lustrzane,

-  stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów),

-  stosować akapity,

-  wszystkie strony pracy są ponumerowane ( pierwszą stroną jest strona tytułowa pracy końcowej);

-  tytuły rozdziałów powinny być napisane wersalikami pogrubioną czcionką o rozmiarze 14 pkt.; tytuły podrozdziałów powinny być napisane pogrubioną czcionką 12 pkt.; poniżej każdego tytułu należy zostawić przestrzeń o szerokości 12 pkt.; nie należy stawiać kropek na końcu tytułów rozdziałów i podrozdziałów;

-  przypisy powinny być umieszczone na dole strony, do której się odnoszą; rozmiar czcionki 10 pkt.,

-  zalecana objętość pracy: 20-40 stron,

-  egzemplarz przeznaczony do akt winien zawierać oświadczenie słuchacza o samodzielnym napisaniu przedstawionej pracy.

 

 

 

5.  Złożenie pracy końcowej

 

     Pracę końcową, zatwierdzoną przez promotora należy złożyć do opiekuna grupy w dziekanacie studiów podyplomowych w następującej formie:

-  1egzemplarz w twardej oprawie drukowany dwustronnie; pierwszą stronę stanowi oświadczenie słuchacza o samodzielnym napisaniu przedstawionej pracy,

- elektroniczna forma tekstu pracy zapisana na CD wraz z opisem.

 

 

 

Załączniki

 

1.   Wzór strony tytułowej

2.  Oświadczenie o samodzielności napisania pracy końcowej

 

 

Wyższa Szkoła Biznesu

w Dąbrowie Górniczej

 

 

 

PRACA KOŃCOWA

 

Imię i nazwisko słuchacza

 

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

(w tym miejscu proszę wpisać temat pracy końcowej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca   napisana pod kierunkiem:

                                                                                  ................................................................................

                                                                       (wpisać tytuł oraz imię i nazwisko Promotora)

 

                        

 

 

 

Dąbrowa Górnicza 20….(wpisać rok )


 

.....................................................................................

Imię i nazwisko

.....................................................................................

Nr albumu

....................................................................................

Kierunek:

 

PODYPLOMOWE

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

 

Świadoma / świadom odpowiedzialności oświadczam, że przedkładana praca końcowa, pt.:

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

 

została napisana przeze mnie samodzielnie.

 

 

Jednocześnie oświadczam, że ww. praca nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz.83) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym.

 

Ww. praca nie zawiera danych i informacji, które uzyskałam / uzyskałem w sposób niedozwolony. Niniejsza praca końcowa nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadawaniem dyplomów wyższej uczelni lub tytułów zawodowych.

Oświadczam, że udzielam nieodpłatnie Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej  prawa do wprowadzania i przetwarzania w systemie antyplagiatowym pracy końcowej mojego autorstwa.

 

 

 

 

Dąbrowa Górnicza, dnia.................................                      ........................................................

Podpis

* odpowiednie  podkreślić 

Nasi partnerzy