Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Marek Walancik

profesor nadzwyczajny dr habilitowany,  specjalizacja naukowa: Edukacja dla bezpieczeństwa

 

PUBLIKACJE

Monografie i rozprawy naukowe, podręczniki akademickie (zapis bibliograficzny)

 • MESZYŃSKI, Krzysztof, WALANCIK, Marek, Współdziałanie terenowych organów administracji wojskowej i administracji wojewódzwa w sytacjach kryzyzowych, red. nauk.  Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Warszawa 2013, s. 208,  ISBN 978-83-63931-12-4
 • WALANCIK, Marek. HRONCOVÁ, Jolana,  red. Naukowa, Pedagogika społeczna wobec procesów żywiołowych i zachowań ryzykownych, Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT” s.c., Toruń, 2013, s. 470.  ISBN 978-83-63955-17-5
 • WALANCIK ,Marek, SARZAŁA, Dariusz  red. naukowa, Człowiek z wielkiej sieci. Zjawisko – zagrożenia –profilaktyka, Warszawa, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Oficyna Wydawnicza ASPRA- JR, 2012,  s. 454, ISBN  978-83-7545-385-0.
 • WALANCIK, Marek. Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej. Wybrane konteksty. red. nauk. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, s. c., 2009, s.178, ISBN 978-83-89163-54-7
 • WALANCIK, Marek. Fenomen stanu życia wojskowego a stan oczekiwań młodzieży współczesnej. Tradycja a ponowoczesność w eksplikacjach socjopedagogicznych, Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008, s. 243, ISBN 978-83-7587-057-2
 • WALANCIK, Marek. Zmiana społeczna a opinie poborowych o zasadniczej służbie wojskowej, Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007, s. 225, ISBN 978-83-7308-861-0
 • WALANCIK, Marek. Z dziejów Pomnika Poległych Żołnierzy 75 Pułku Piechoty. Chorzów, 2 czerwca 1934- 2 czerwca 2000, Chorzów : Wydawca Starochorzowski Dom Kultury, 2005, s. 60, ISBN 83- 918706-2-6

 

Artykuły i komunikaty naukowe

 • WALANCIK,  Marek, Współczesne przejawy wykluczenia i marginalizacji społeczne, [w:]  Red. naukowa, Rostańska E. Kisiel, M. Pedagogika w służbie i działaniu na rzecz regionu. Inspiracje i Źródła, WSB, Dąbrowa Górnicza 2011, s. 123- 142, ISBN 978-83-62897-06-3.
 • WALANCIK, Marek, Krízová intervencia formou sociálnej pomoci, [w:] VIŠŇOVSKŶ, Ľ, HRONCOVÁ, J. a kol.Slovenská  rodina v kontexte transformačnýcy prien, Banská Bystrica. Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Občianske združenie PEDAGÓG, 2010, s. 275 -285, ISBN 978 -80-557 -0043 -2
 • WALANCIK, Marek. Współczesne zagrożenia na tle procesów kształtowania się nowego społeczeństwa. Uzależnienie od drugiego człowieka, [w:] Sociální pedagogika ve střední Evropĕ inovace a novĕ trendy Zespół autorów, Brno: Instytut Mezioborowých Studií, 2010, s. 309-316, ISBN 978 -80-87-182-154
 • WALANCIK, Marek,  Rola i obowiazki dowódcy wojskowego –pedagoga wobec młodziezy o rysach asocjalnych w czasie pelnienia słuzby wojskowej, [w:] Z. Bartkowicza, A. Węglińskiego, A. Lewickiej , Powinosci i kpompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie, Lublin, Wydwanictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2010, s. 211- 225, ISBN 978-83 -227-3166-6
 • WALANCIK, Marek, Bezpieczeństwo publiczne w obszarze pedagogiki społecznej systematyzacji pojęć i definicji s. 139 – 145, [w:] Próby i szkice humanistyczne t.4(2) 2010 Funkcje pedagogiki społecznej czasu teraźniejszego, (red.), P. Frąckowiak, wyd. Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań-Środa Wielkopolska 2010, s. 139-145, ISBN 978 8386 62 73- 86 -7.
 • WALANCIK, Marek. Bezpieczeństwo publiczne w obszarze pedagogiki społecznej. Systematyzacja pojęć i definicji, [w:] Pedagogika społeczna w Europie Środkowej. Stan obecny i perspektywy. Zespół autorów, Instytut Mezioborowých Studií, Brno 2009, s. 663-672, ISBN 078-80-87182-09-3
 • WALANCIK, Marek. Realizacja świadczeń społecznych i uprawnień z tytułu powszechnego obowiązku obrony, „Polityka Społeczna” 1/2009, s. 14 -18,  PL ISSN: 0137 - 4729
 • WALANCIK, Marek. Mission Syndrome in Soldiers Coming Back from Their Military Service in Iraq, The „New Educational Review” 1/2009, s. 175 184, ISSN 1732 -6729
 • WALANCIK, Marek. Wychowanie patriotyczne w małej ojczyźnie, [w:] (red.), Lalak, D.  Dom i Ojczyzna Dylematy Wielokulturowości, Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej, 2008, s. 244- 256, ISBN 978 – 83 – 60260 05 -0
 • WALANCIK, Marek. Zmiany w zakresie norm współżycia społecznego w oparciu o działalność Polskiej Misji Stabilizacyjnej na Bliskim i Środkowym Wschodzie, [w:] Socjopatologia pogranicza a edukacja, (red.), Lewowickiego, T - Ogrodzkiej – Mazur, E -  Gajdzicy, A. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008, s. 86 – 98, ISBN 978–83-7611-102-5
 • WALANCIK, Marek. Zjawiska patologii społecznej w środowisku wojskowym, Pedagogika Społeczna 2/2008, s. 83- 96, ISSN 1642 - 672X
 • WALANCIK, Marek. Recenzja wydawnictwa Dom i ojczyzna dylematy wielokulturowości, Redakcja naukowa Danuta Lalak, Warszawa : Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, Międzynarodowe Centrum Adaptacji Zawodowej, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytet Warszawski, 2008, s. 400,  [w:] „Auxilium Sociale Novum” nr 3/2008, s. 153 -161, ISNN 1899 - 4393
 • WALANCIK, Marek. Sytuacje trudne w kontekście powszechnego obowiązku, „Auxilium Sociale Novum” nr 3/2008 s. 99 -107, ISNN 1899-4393
 • WALANCIK, Marek. Formacje wojska Polskiego w Garnizonie Chorzów w latach 1951-1990, In : Zeszyty Chorzowskie T. VIII 2005, Chorzów : Muzeum w Chorzowie, 2005, s. 252 – 265, ISSN 1429 – 5911

 

współautorskie

 • WALANCIK, Marek, Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce.? Od zmiany społecznej po udział w misjach stabilizacyjnych i konfliktach zbrojnych [w:] Bezpiezceństwo wspólczesnehgo świata –polskie aspekty i uwarunkowania, Poznań,  Wydwanictwo Wyzszej Szkoły Handlu i Usłuig, 2011, (wspołautor 50%),  s. 279-302, ISBN 978-83-611449-32-4
 • WALANCIK, Marek. Współczesne konteksty kształcenia pedagogów szkolnych w sytuacji różnorodności zagrożeń wychowawczych i socjalnych występujących w środowisku ucznia, (współautor: 50%), [w:] (red.), Malach,  J. Specializační vzdělávání ve školství – pojení a rozvoj profesního zdokonalování vedoucích pracowníků výchovných poradců a preventistů sociálne patologických jevů, Ostrava : Wyd. Ostrawska Univerzita v Ostrave, 2008, s . 88 - 92, ISBN 978–80–7368-491–4
 • WALANCIK, Marek. Przemoc w rodzinie a poczucie bezpieczeństwa (współautor: 50 %),  [w:] Red. Hroncová, J.  Socialia 2007 Prevencia sociálnopatologických javov u detí, mládeže a dospelých, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Občianske združenie PEDAGÓG, 2008, s. 342 – 348, ISBN 978 – 80 – 8083 - 595 - 8

 

 

OPRACOWANIA BADAWCZE 

Opracowania badawcze niepublikowane:

 • Czynniki ryzyka i chroniące młodzież przed zachowania dysfunkcjonalnymi. Patologie społeczne na terenie Górnego Śląska i Zagłębia. Moduł 1. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.
 • 2.2011 -2013 -Koordynator dydaktyczny projektu „Praktyka Czyni Mistrza“.
 • Zjawiskowe formy patologii i dewiacji społecznej na Mazowszu. Eksperymentowanie i używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież na Mazowszu. Ekspert  projektu.  Lata 2010-214.
 • 1.2007- uczestnictwo w realizacji projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Podyplomowe studia dla nauczycieli w zakresie technologii ICT, językow obcych jako drugiego przedmiotu naucznia“.

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNO - WYCHOWAWCZA 

Pełnienie funkcji promotora, w tym:    

Ilość przewodów w toku - 1

Promotor - 1

 

DYDAKTYKA

Ważniejsze wykłady na wyższych uczelniach

 • Czynniki ryzyka i chroniące młodzież przed zachowania dysfunkcjonalnymi.
 • Znaczenie cielesności w edukacji człowieka. Czas przeszły a teraźniejszość. Refleksje socjopedagogiczne
 • Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny.  Studium  socjopedagogiczne

Wydane recenzje 

 • habilitacyjne - 2  oraz 2 oceny dorobku do habilitacji
 • wydawnicze - 8

 

ODBYTE STAŻE NAUKOWE

Zagraniczne

 • Uniwersytet Mateja Bela Bańska Bystrica

 

 

AKTYWNE UCZESTNICTWO

Sympozja, konferencje i zjazdy naukowe międzynarodowe i krajowe 

 

 • W  dniu 2. 03. 2013 r., Grudziądz, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Profilaktyki i rehabilitacji Uzależnień „Razem w działaniu. Wyzwania i zadania”, Katolicki Ruch Antynarkotykowy „Karan”.

Referat: Epoka uzależnień” – w poszukiwaniu źródeł patologii i uzależnień”.

 • W dniach 7-8.03.2013 r., Dąbrowa Górnicza, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia – Zarządzanie – Edukacja
 • ·      Organizator: Biblioteka Główna im. prof. J. A. ltkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej.

Referat: Ku potrzebie informacji – zaistnieć w społeczeństwie potrzebą współczesnego człowieka.

 • W dniach 13 – 15 .03. 2013 r.,  Bielsko Biała, Międzynarodowa Konferencja SAFETY AND SECURITY  na temat „Nowoczesne technologie, systemy i rozwiązania organizacyjne służące bezpieczeństwu informacji i danych osobowych.

Organizator: Krajowe Stowarzyszenie  Ochrony Informacji Niejawnych.

Referat: Bezpieczeństwo jako dobro społeczne. Zagrożenia Bezpieczeństwa Narodowego.

 • W dniach 22 – 23. 03. 2013 r., Dąbrowa Górnicza, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Dąbrowie Górniczej  „WWW. Człowiek w cyberprzestrzeni. Konteksty pedagogiczne i społeczne”

Organizator: Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych oraz KatedraPedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Katedra pedagogiky a andragogiky Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě, Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom.

Referat: Niebezpieczne przyjaźnie - Child grooming.

 • W dniach 15 -16 .05.2013 r., Dąbrowa Górnicza, I Międzynarodowym sympozjum naukowy z cyklu Edukacja w dobie globalizacji. pt. Edukacja i gospodarka w dobie globalizacji. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Katedra Pedagogiki oraz Dubnicki Technologiczny Instytut Dubnica nad Wahom Słowacja

Referat: Bezpieczeństwo w dobie Globalizacji - wybrane problemy.

 • W dniach 27.06. 2013 r., Jasło, Międzynarodowa Konferencja NaukowaDzieci               i młodzież w obliczu zagrożenia patologiami społecznymi, Wychowanie – Profilaktyka – Terapia”.

Organizator: Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jaśle Dydaktyczny w Jaśle Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi wraz z Wydziałem Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Referat: Dzieci i młodzież w obliczu zagrożenia patologiami społecznymi. Wychowanie -Profilaktyka –Terapia (współautor).  

 • W dniu 15. 10. 2003 r. Katowice, Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Katowicach, Kierownik studium Podyplomowych Negocjacji Kryzysowych i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uniwersytet Śląski w Katowicach Wyzwania penitencjarystyki u progu XXI Wieku

Referat: Czynniki ochronne we współczesnych zachowaniach ryzykownych i problemowych

 • W dniu  12.11.2013 r., Banska Bystricia, Międzynarodowe Seminarium Naukowe. Prevencia sociálnopatologických javov v školskom prostredí a jej profesionalizácia Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky.

Referat: Patologie i zachowania destrukcyjne wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych-  interpretacja socjopedagogiczna

 • W dniach 13- 14.11.2013 r., Kalisz,  IV Polskie Sympozjum Penitencjarnego: „Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej. Wydział Artystyczno – Pedagogiczny w Kaliszu UAM W Poznaniu, Centralny Ośrodek Służby Więziennej w Kaliszu Człowiek a system”. Moderator Sekcji.  
 • W dniach 28.11. 2013 r., Dąbrowa Górnicza, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot  Obronnych. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej/Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb  Mundurowych/ Centrum Nowoczesnych Technologii Kształcenia/Centrum Studiów Podyplomowych/Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach. Współdziałanie terenowych organów administracji wojskowej i administracji województwa w sytuacjach kryzysowych.

Referat: Różne konteksty bezpieczeństwa

 • W dniu 10. 12. 2013 r., Kielce, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dzieci i Dorośli w sytuacji przemocy w rodzinie. Zakład Pracy socjalnej i promocji zdrowia Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Referat: Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny. Studium socjopedagogiczne

 • W dniu 14.03.2012 r., Konferencja metodyczna  w Katowicach” Przedsiębiorczość – pierwsze kroki w biznesie”.

Organizator:  Jako współorganizator Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.

 • W dniu 22 – 23. 05. 2012 r., Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Multimedia w świecie dziecka. Konteksty pedagogiczne i społeczne.

Organizator:   Katedra Pedagogii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Referat: Obraz współczesnych zagrożeń w Internecie – zjawisko Groomingu, (współautor).

 • W dniach  17 – 19 czerwca 2011 r., w Warszawie, „Edukacja międzykulturowa a Wychowanie dla Pokoju”

Organizator: Wydział Nauk Humanistycznych SGGW, Warszawa

Referat: Kulturowy Uniwersalizm a narodowa tożsamość we wzajemnej percepcji. (Refleksje na tle egzystencji międzynarodowej giełdy wymiany pracy i tożsamości emigrantów). (współautor).

 • W dniach 28 – 30 .04 2010 r., w Brnie   Międzynarodowa Konferencja - Pedagogika Społeczna w Europie Środkowej 2010. Innowacje i nowe trendy.

Organizator: Instytut Studiów Interdyscyplinarnych Brno (Institut mezioborových studií Brno), Uniwersytet Śląski Katowice Katedra Pedagogiki Społecznej, Univerzita Mateja Bela Banská Bystric Pedagogická fakulta,

Referat: Współczesne zagrożenia na tle procesów kształtowania się nowego społeczeństwa. Uzależnienie od drugiego człowieka.

 • W dniach 14-15. 10. 2010 r., w Hradec Kràlové, Konferencja Międzynarodowa „Socialia 2010”,  „Sociàlní deviace v kontextu společenskýcjh vĕd”.

Organizator: Univerzita  Hradec Kralové, Pedagogiká fakulta.

Referat: Interwencja kryzysowa jako forma pomocy  społecznej. Działanie pracownika socjalnego na podstawie wybranych przypadków interwencji kryzysowej.

 • W dniach 18-20. 10.2010 r., Cieszyn - Ustroń -Międzynarodowa  Konferencja Naukowa „Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego".

Organizator: Zakład Pedagogiki Ogólnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej.

Referat: Działania edukacyjne i oświatowe w pedagogice międzykulturowej w zapobieganiu wykluczeniu kulturowemu społeczności lokalnej - na przykładzie Königshütte- Królewskiej Huty- Chorzowa.

Moderator sekcja IV.  Wykluczenie edukacyjne i społeczne a polityka i pedagogika

 • W dniu 8.12. 2010 r., Warszawa, Ogólnopolska konferencja w Warszawie, „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży”.

Organizator: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Edukacji Narodowej, Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia. Uczestnictwo: głos w dyskusji.

 • W dniach 28 – 29.05.2009 r. Rzeszów - Krosno – Międzynarodowa Konferencja naukowa w Rzeszowie.
 • W dniach 24.1.- 25.1.2008 r., Ostrawa, Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Ostrawie. „Specializacni vzdelavani ve skolstvi – pojeni a rozvoj profesniho zdokonalovani vedoucich pracowniku vychovnych poradcu a preventistu socjalne patologickych jevu”. Uniwersytet w Ostrawie

Referat: Współczesne konteksty kształcenia pedagogów szkolnych w sytuacji różnorodności zagrożeń wychowawczych i socjalnych występujących w środowisku ucznia (współautor).

 • W dniach 31.01– 1.02. 2008r., Warszawa, Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Warszawie „Imigranci na rynku pracy – szanse i zagrożenia”

Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej przy Instytucie  Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnictwo – głos w dyskusji.

 • W dniach 8.3 – 9.03 2008r.,  Kaźmierz Dolny, Ogólnopolska Konferencja Naukowa w „Dom i ojczyzna we współczesnym świecie” Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej przy Instytucie  Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Referat: Osoba jako symbol w społeczności wielokulturowej we współczesnej percepcji, na przykładzie znanych postaci Königshütte -Królewskiej Huty- Chorzowa.

 • W dniach, 14-15 maja 2008 r. Kielce, Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Kielcach, „Dla kogo resocjalizacja? Obszary zagrożeń i patologii współczesnej rodziny”, Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach,  Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

Referat: Pomoc profilaktyczna wobec współczesnych zjawisk patologii społecznej w wojsku. (Współautor)

 • W dniach 18–19.09.2008 r.,  Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Malenovicach, „Pedagogická Evaluce 08 Sociália 2008” Ostrawska Univerzita v Ostrave, Pedagogicka Fakulta, Katedra pedagogiky.

Referat: Przyszłość stosowanej pedagogiki społecznej (z perspektywy Polski) [Budoucnost Sociálni Praktick Pedagogiky (s polskie perspektivy)], (współautor).

 • W dniach 20 – 22 październik 2008 r., Cieszyn, Międzynarodowa  Konferencja Naukowa w Cieszynie „Socjopatologia pogranicza a edukacja”

Katedra Pedagogiki Ogólnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie.

Referat: Zmiany w zakresie norm współżycia społecznego w oparciu o działalność Polskiej Misji Stabilizacyjnej na Bliskim i Środkowym Wschodzie.

 • W dniach 05 -06 grudnia 2008 r., Kazimierz Dolny, Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Kazimierzu Dolnym „Powinności i Kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie”. Uniwersytet Marii Curii – Skłodowskiej w Lublinie Wydział Pedagogiki i P{psychologii Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Referat: Rola i obowiązki dowódcy wojskowego – pedagoga wobec młodzieży o rysach aspocjalnych w czasie pełnienia służby wojskowej.           

 • Dnia 20.11.2007r., Katowice, Ogólnopolskie Seminarium Naukowe w Katowicach „Patologie  w środowisku wiejskim - w świetle badań empirycznych”.

Ogólnopolskie Seminarium Naukowe. Uniwersytet Śląski. Katedra Pedagogiki Społecznej. Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji

Referat: Obraz wsi polskiej – przemiany społeczno – kulturowe. Zagrożenia i rozwiązania.

 • W dniach  7 – 8.11.2007 r.,  Międzynarodowa Konferencja  Naukowa w Bańskiej Bystrzycy, „Socialia 2007”, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy  Referat: Przemoc w rodzinie a poczucie bezpieczeństwa (współautor).
 • W dniach  2 -13.11.2007 r., Kielce- Staszów, Międzynarodowa, Konferencja Naukowa, „Szkoła w Perspektywie XX wieku. Teraźniejszość  - przyszłość”, Akademia  Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego,

Referat: Wybrane aspekty kształtowania się kultury językowej w zmieniającym się społeczeństwie.

 • W dniach  14 – 15.11.2007r., Serock,  Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Dom i ojczyzna we współczesnym świecie”,  Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej, Katedra Pedagogiki Społecznej, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego,

Referat: Wychowanie patriotyczne w Małej Ojczyźnie.

 • W dniu 19 listopada 2007r.,  Warszawa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa w  Warszawie, „Edukacja wszystkich w 50 lecie Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu” Warszawskiego. Sesja Uroczysta. Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej, Katedra Pedagogiki Społecznej, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego,
 • W dniu  22 .11.2007r., Katowice, Ogólnopolskie Seminarium Naukowe w Katowicach „Patologia instytucji – rozmiary, tendencje, objawy - w świetle badań empirycznych”. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe. Uniwersytet Śląski. Katedra Pedagogiki Społecznej. Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji   Referat: Zjawiska patologii społecznej w środowisku wojskowym po zmianie społecznej.
 • W dniach 25 – 26 04.2006r., Gorzów Wielkopolski, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „Pedagogika Społeczna w Polsce po 1989 roku – przemiany w nauce, obecność międzynarodowa, kręgi tematyczne prac badawczych”. Zespół Pedagogiki Społecznej PAN, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzani im. Gen. J. Ziętka w Katowicach. Uczestnictwo – głos w dyskusji.
 • W dniach 12-14.10.2005r., w Chorzowie, Ogólnopolska Konferencja Naukowa , „Dylematy Zarządzani Kapitałem Ludzkim”, Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie. Uczestnictwo – głos w dyskusji.
 • W dniu 23.11.2006 r., Katowice,  I Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Uniwersytet Śląski. Katedra Pedagogiki Społecznej. Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji, „Patologia społeczna– rozmiary ,tendencje, objawy,- profilaktyka”

Referat: „Fala” jako zjawisko patologii społecznej w środowisku wojskowym po zmianie społecznej.

 

Komitety, rady i stowarzyszenia naukowe (wykaz i lata działalności)

 • W dniu 2. 03. 2013 rok Grudziądz, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Profilaktyki i rehabilitacji Uzależnień „Razem w działaniu. Wyzwania i zadania”, Katolicki Ruch Antynarkotykowy „Karan”.
 • W dniach 12- 13.03. 2013 r., Dąbrowa Górnicza, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „WWW. Człowiek w cyberprzestrzeni”. Konteksty Pedagogiczne i społeczne. Katedra Pedagogiki oraz Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Katedra pedagogiky a andragogiky Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě. Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dzieci i młodzież w obliczu zagrożenia patologiami społecznymi,  Wychowanie – Profilaktyka – Terapia”. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny   w Jaśle Dydaktyczny w Jaśle Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi wraz z Wydziałem Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 20.04.2013rok  Jasło.
 • W dniu 27.06. 2013 r., Trzcianka, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Patologie             i uzależnienia wśród dzieci i młodzieży. Profilaktyka, terapia, możliwości wsparcia społecznego”, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny AHE w Trzciance.
 • W dniach 4-5.-09. 2013 r., Hradec Králové, Miedzynarodowa Konferecja „Perspektivy sociální pedagogiky v 21. Století”, Katedra sociální pedagogiky a Katedra sociální patologie   a sociologie Pedagogické fakulty Univerzity
 • W dniach 21-22. 10. 2013r., Dąbrowa Górnicza, Cieszyn,  Ustroń,  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Socjalia 2013 ”Człowiek w obliczu wielkiej zmiany – zadania dla subdyscyplin współczesnej pedagogiki”,,. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki, Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Univezita v Hradec Králové Wydział Pedagogiki, Katedra Społecznych Patologii i Socjologii i Univerzita Mateja Bela Banskej Bystrici Wydział Pedagogiki, Katedra Pedagogiki. 
 • W dniu 12.11.2013 r., -Banska Bystricia,  Międzynarodowe Seminarium Naukowe. Prevencia sociálnopatologických javov v školskom prostredí a jej profesionalizácia Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra pedagogikyw dniu 12.11.2013 rok.
 • W dniu 28.11.2013 r., Dąbrowa Górnicza, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot  Obronnych. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej/Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb  Mundurowych/ Centrum Nowoczesnych Technologii Kształcenia/Centrum Studiów Podyplomowych/Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach. Współdziałanie terenowych organów administracji wojskowej i administracji województwa w sytuacjach kryzysowych.
 • W dniu 10. 12. 2013 r., Kielce,  III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dzieci i Dorośli w sytuacji przemocy w rodzinie. Zakład Pracy socjalnej i promocji zdrowia Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach 10. 12. 2013 rok.
 • W dniu 14.03.2012r.,  Katowice, Konferencja metodyczna ”Przedsiębiorczość – pierwsze kroki w biznesie”.  Jako współorganizator Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.
 • W dniu 16.04. 2012 r.,  Katowice,  Konferencja metodyczna ”Pedagog wobec nowych zadań praktyki edukacyjnej”. Jako współorganizator Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.

 

KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI REALIZOWANE W ZAKRESIE SWOJEJ DYSCYPLINY NAUKOWEJ

 • Patologie społeczne na terenie Górnego Śląska i Zagłębia. Moduł 1. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży. Pomiary i ocena.

Dokonanie socjopedagogicznej diagnozy skali i charakteru zjawiskowych form zachowań ryzykownych, patologii społecznych, ocena dynamiki i kierunku ich rozwoju w kontekście społecznym, ekonomicznym, edukacyjnym i innych z ukierunkowaniem na populację  w okresie od 11 do 20 roku życia (okres adolescencyjny), zawieszenia między dzieciństwem, a dorosłością na terenie Górnego Śląska i Zagłębia. Metody pomiarowe. Sondaż diagnostyczny, populacja 700 osób.

 

PEŁNIONE FUNKCJE

 • Sekretarz komisji rekrutacyjnej.
 • Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej.
 • Kierownik Katedry Pedagogiki.
 • Pełnomocnik Rektora ds. Wydziału Zamiejscowego.
 • Dziekan  Wydziału.
 • Dyrektor Centrum Nauki i Biblioteki akademickiej
 • Dyrektor Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji i Służb Mundurowych

 

DZIAŁALNOŚĆ PRAKTYCZNA

Od 1982 do 2007r. jako żołnierz zawodowy (płk) w jednostkach liniowych,
w szkolnictwie wojskowym, w administracji wojskowej. Na  stanowiskach: dowódczych, dydaktycznych i kierowniczych. Od 2002 roku praca w Wyższych Uczelniach Publicznych i Niepublicznych. Współorganizator konferencji naukowych, Organizator konferencji popularno – naukowych, metodycznych, współprzewodniczący, członek komitetów organizacyjnych konferencji.

 • Organizacja żywych lekcji historii,
 • Organizator i współorganizator imprez sportowych: zwody strzeleckie, sprawnościowe,  biegi niepodległości, turnieje,
 • Koordynator programów i projektów edukacyjnych, (w latach 2006 - 2010)
 • Współtwórca filmu „Obszar Warowny Śląsk” emitowanego w TVP.
 • Pomysłodawca i współorganizator odsłonięcia:  Tablicy Pamiątkowej „75  Pułku Piechoty” i odrestaurowanego ,,Pomnika   Ku Czci Poległych Żołnierzy 75 Pułku Piechoty’’ w Chorzowie,
 • Organizator Uroczystości ,,80 Lecia Wkroczenia Wojsk Polskich na Śląsk’’- Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.- Obecność Szefa BBN
 • Organizator Uroczystości ,,85 Lecia Wkroczenia Wojsk Polskich na Śląsk’’ – obecność przedstawiciela Prezydenta RP
 • Współorganizator sesji popularno-naukowych.
 • Inicjator przekształcenia schronu bojowego ,,Punktu Oporu Łagiewniki ’’w  Izbę Historyczną.
 • W 1999 roku nominowany w kategorii „Chorzowianin Roku”.
 • W 2007 roku Tytuł „Chorzowianina Roku”.

  

Nasi partnerzy