Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

 

IV Turniej Debat Oksfordzkich w Akademii WSB

Akademia WSB organizuje IV Turniej Debat Oksfordzkich, skierowany do uczniów szkół średnich z regionu. Do uczestnictwa w wydarzeniu zapraszamy czteroosobowe zespoły uczniów wraz z opiekunem.

Celem wydarzenia jest promowanie idei debat oksfordzkich, a jednocześnie kształcenie umiejętności oratorskich młodzieży, sztuki argumentacji i poszanowania dla reguł publicznej debaty. Idea debat narodziła się w Wielkiej Brytanii w 1823 roku, tworząc pole do akademickiej wymiany myśli i poglądów.

 

Pierwszy etap Otwartego Turnieju Debat Oksfordzkich odbędzie się 26 lutego br. w siedzibie Uczelni. Zakres tematyczny debaty będzie obejmował bieżące problemy społeczno-polityczne w Polsce i na świecie. O szczegółowych tezach uczestnicy wydarzenia zostaną powiadomieni po zakończeniu rejestracji on-line.

 

W finale, który odbędzie się 19 marca br., zmierzą się zwycięskie zespoły, spośród których wyłoniona zostanie najlepsza drużyna. Laureaci otrzymają tytuł Lidera Debaty Oksfordzkiej,  statuetkę Złoty Argument 2019 oraz nagrody rzeczowe.

 

Ze względów organizacyjnych liczba uczestników IV Turnieju Debat Oksfordzkich jest ograniczona.

 

Kontakt:

Katarzyna Łopacińska - Koordynator projektu

tel. 32 295 93 14
e-mail: klopacinska@wsb.edu.pl 

FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

 

Regulamin

 

§ 1

Organizatorem Turnieju Debat Oksfordzkich jest Akademia WSB wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  pod nr 66.


§ 2

Termin realizacji turnieju:

I Etap: Eliminacje – 26 lutego 2019 r.

II Etap: Finały –  19 marca 2019 r.


Miejsce:

Akademia WSB

Adres: ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Telefon: +48 32 262-28-05

Fax: +48 32 295-93-44


§ 3

Informacje ogólne

1. W Turnieju bierze udział 12 drużyn.

2. Drużyna składa się z czterech Mówców i Opiekuna.

3. Mówcami mogą być wyłącznie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

4. W ramach jednej drużyny wszyscy Mówcy muszą uczęszczać do tej samej szkoły ponadgimnazjalnej, tworząc reprezentację szkoły.


§ 4

1. Aby wziąć udział w turnieju należy wypełnić formularz on-line dostępny na stronie www.wsb.edu.pl.

2. Rejestracja Drużyn zakończy się do dnia 6 lutego 2019 roku.  O zakwalifikowaniu się do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

3.  Dane kontaktowe Organizatorów:

1) mgr Katarzyna Łopacińska, Ekspert ds. komunikacji i eventów

Akademia WSB

tel. 32 295 93 14

e-mail: klopacinska@wsb.edu.pl


§ 5

1. W fazie eliminacyjnej Turnieju drużyny zostają w drodze losowania przydzielone do grup liczących po 6 zespołów.

2. Każda drużyna weźmie udział w trzech debatach, w ramach swojej grupy. Debaty eliminacyjne odbywają się jednego dnia, tj. 26 lutego 2019 r.  

3. Za wygraną debatę drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegraną 0.

4. Awans do fazy finałowej Turnieju uzyskują 2 drużyny z każdej grupy, które uzyskały najwięcej punktów. W przypadku równiej liczby punktów  o awansie decyduje suma „małych” punktów przyznanych przez członków Rady Mędrców.

5. W fazie finałowej wezmą udział cztery najlepsze drużyny, które zostaną podzielone na dwie pary półfinałowe. Zwycięzcy półfinałów przechodzą do finału, natomiast przegrani biorą udział w debacie o III miejsce.


§ 6

W przypadku zgłoszenia się mniejszej lub większej ilości szkół niż zakłada Regulamin, Organizatorzy dopuszczają możliwość wprowadzania zmian w zasadach przeprowadzenia turnieju.


§ 7

1. Każda debata toczy się wokół ustalonej wcześniej tezy, której broni strona Propozycji, a którą próbuje obalić strona Opozycji.

2. O tezach będących przedmiotem debat uczestnicy będą powiadomieni po zakończeniu rejestracji, do 7 lutego 2019 r. (ze względu na termin ferii w woj. śląskim, tezy zostaną wysłane do poszczególnych drużyn w dniu rejestracji). 

3. O wystąpieniu drużyny „za” lub „przeciw” tezie decyduje losowanie przeprowadzone przez Organizatorów pół godziny przed debatą.


§ 8

1. W debacie biorą udział dwie drużyny, każda złożona z czterech Mówców. Każdy mówca ma ściśle przypisaną rolę:

1) pierwszy Mówca definiuje tezę debaty, przedstawia linię argumentacyjną, definiuje lub wyjaśnia rozumienie terminów zawartych w tezie,

2) drugi Mówca rozwija argumenty rozszerzając stanowisko strony; może przedstawiać dane, statystyki, a także odnieść się do wypowiedzi Oponentów,

3) trzeci Mówca ma za zadanie przede wszystkim podważyć zastosowane przez stronę przeciwną argumenty,

4) czwarty Mówca ma za zadanie przede wszystkim podsumować argumenty swojej strony i podsumować całą debatę,

2. Po wypełnieniu swoich ról, mówcy mogą przedstawić i rozwinąć argumenty.

3. W skład Jury Turnieju Debat Oksfordzkich wchodzą:

1) Marszałek - prowadzi całą debatę, przyznaje prawo głosu, może przerwać przemowę, dba
o kulturę słowa, poziom debaty, informuje wszystkich uczestników o jej wyniku i krótko ją podsumowuje,

2) Rada Mędrców – informuje o zbliżającym się końcu czasu przedmowy (30 sekund przed jej końcem), ocenia aspekty regulaminowe i techniczne przeprowadzanej debaty, przyznaje punkty ujemne za jej ewentualne uchybienia, przyznaje punkty oceniające debatę  (Członkowie Rady Mędrców przyznają swoje punkty samodzielnie (zarówno w trakcie jak i po zakończeniu debaty, aż do momentu przekazania swoich decyzji Marszałkowi), nie prowadzą między sobą żadnych konsultacji.


§ 9

Przebieg debaty

1. Debata toczy się wokół określonej tezy, której broni strona Propozycji, a którą próbuje obalić strona Opozycji.

2. Struktura debaty:

1) debatę rozpoczyna Marszałek, który udziela głosu 1 mówcy strony Propozycji. Następnie, naprzemiennie wypowiadają się mówcy poszczególnych stron (tj. 1 Mówca strony Opozycji,
2 Mówca strony Propozycji, 2 Mówca strony Opozycji, 3 Mówca strony Propozycji, 3 Mówca strony Opozycji, 4 Mówca strony Propozycji i 4 Mówca strony Opozycji),

2)  każdy z Mówców ma 4 minuty na swoje wystąpienie W tym czasie każdy z Mówców musi wygłosić swoją przemowę oraz przyjąć odpowiednią liczbę pytań i informacji (o ile chęć ich zadania zostanie zasygnalizowana przed „czasem chronionym”),

3) każda przemowa musi rozpocząć się krótką inwokacją skierowaną do Marszałka, strony przeciwnej i publiczności: rozpoczynając od Marszałka, a następnie w dowolnej kolejności do pozostałych dwóch podmiotów np.: "Panie Marszałku, Szanowni Oponenci, Wspaniała Publiczności" lub "Pani Marszałek, Droga Publiczności, Szanowni Oponenci". Wszystkie trzy podmioty muszą zostać powitane. Brak zachowania wyżej wskazanej kolejności, jak i pominięcie któregokolwiek z podmiotów skutkuje punktami ujemnymi,

4) ostatnie 30 sekund każdego z wystąpień jest tak zwanym "czasem chronionym". Oznacza to, że Mówcy nie można zadawać kolejnych pytań. Jeżeli chęć zadania pytania lub zgłoszenia informacji została zasygnalizowana przed czasem chronionym Mówca jest zobowiązany do przyjęcia tego pytania lub informacji,

5) każdy Mówca podczas swojej wypowiedzi musi przyjąć co najmniej 2 pytania i informacje od strony przeciwnej, o ile chęć ich wygłoszenia zostanie zasygnalizowana,

6) sygnalizowanie chęci przedstawienia pytania, bądź przedstawienia informacji przez Mówcę polega na podniesieniu na kilkanaście sekund ręki ponad swoją głowę,

7) pytanie oraz informacja ma charakter bardzo krótkiej wypowiedzi (krótko – maksymalnie 2 zwięzłe zdania). O przerwaniu pytania lub informacji decyduje wyłącznie Marszałek. Przerwanie pytania lub informacji przez Marszałka oznacza obligatoryjne przyznanie przez eksperta punktów ujemnych,

8) Mówcy podczas swojej mowy, za zgodą Marszałka wyrażoną przed debatą, mogą korzystać
z rekwizytów. Mówcy mogą również korzystać z notatek zapisanych na kartkach i przywoływać cytaty zawarte w książkach. Mówcy nie mogą jednak korzystać z notatek zapisanych na nośnikach elektronicznych,

9)  Mówcy nie mają możliwości korzystania z wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (w tym m.in. zegarków lub telefonów komórkowych służących do mierzenia czasu; a także tabletów, laptopów i innych) podczas debaty.


§ 10

Wynik i punktacja

1. Decyzja o wyniku debaty podejmowana jest przez Radę Mędrców.

2. W skład Rady Mędrców wchodzą 3 osoby, skład Rady Mędrców podawany jest przed rozpoczęciem debaty.

3. Członkowie Rady Mędrców mają do rozdysponowania punkty, które rozdzielą pomiędzy dwie strony, tak aby ich suma wynosiła 10. Członek Rady Mędrców nie może jednak wskazać remisu (oznacza to, że juror może przyznać jedynie następujące wyniki: 10-0, 9-1, 8-2, 7-3, 6-4).

4. Rada Mędrców ocenia całą debatę tylko i wyłącznie przez pryzmat własnych, subiektywnych odczuć, które nie muszą być oparte o specjalistyczną wiedzę.

5. Rada Mędrców uzasadnia przyznanie ujemnych punktów za nieprzestrzeganie zasad debaty oksfordzkiej.

6. Punkty ujemne przyznawane przez Radę Mędrców w następujących sytuacjach:

1) każdy mówca, który nie wypełni swojej roli, uzyska punkty ujemne na poczet całej drużyny: -3,

2) przekroczenie dopuszczalnego czasu mowy: -2,

3) nie przyjęcie odpowiedniej liczby pytań/ informacji: -2,

4) brak odpowiedniej formuły grzecznościowej: -1,

5) zabieranie głosu bez pozwolenia Marszałka: -2

6) nieumiejętna wypowiedź w formie pytania lub informacji, m.in. brak inwokacji, przedstawienie pytania zamiast sygnalizowanej informacji oraz odebranie głosu przez Marszałka, oznacza przyznanie punktu ujemnego: -1

7) rozmowa, szeptanie i inne formy zakłócania wypowiedzi strony przeciwnej: -1

8) korzystanie z urządzeń elektronicznych: -5

9) bezpośredni atak personalny będzie skutkował punktami ujemnymi. -8

7. W przypadku gdy jedna z drużyn nie przyjedzie na turniej to drużyna, która miała z nimi debatować przechodzi do kolejnej części debat, a ich liczbę punktów mnoży się przez 2.

 

§ 11

Nagrody

1. Wygrana drużyna otrzyma tytuł Lidera Debaty Oksfordzkiej, symboliczną statuetkę przechodnią Złoty Argument 2019 oraz nagrody rzeczowe zapewnione przez Organizatora i Sponsorów.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Drużyny zostały poinformowane o tym, że: Administratorem Danych gromadzonych w Uczelni jest Rektor AWSB. Siedziba Administratora Danych: Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza. 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować po adresem iod@wsb.edu.pl. 3. Zgromadzone przez Administratora Danych dane, mogą zostać udostępniane odbiorcom tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa. 4. Odbiorcami danych mogą być instytucje do tego uprawnione. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. 7. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałam/ -em poinformowany o przysługujących mi prawach: 1. Dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do kopiowania i przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 2. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących mnie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

2. Uczestnictwo w Turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie w przypadku innej liczby zgłoszonych drużyn.

4. Od decyzji Jury nie ma odwołania.

5. Powyższy regulamin został stworzony w oparciu o zasady debat oksfordzkich obowiązujących
w Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich.

 

/kł, 14.01.2019/

Powrót do: Start » Uczelnia » Wkrótce w Akademii WSB

 

Nasi partnerzy