Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

CV i LM w pigułce, Twoje kompendium wiedzy! 

 

Zarejestruj się i pobierz bezpłatnego ebooka

 
 
 
 
 
 

Przedszkole Węgielek zaprasza na płatne praktyki!

Poznaj system działania jednego z najlepszych przedszkoli w regionie! Podnieś swoje kwalifikacje i naucz się nowych praktycznych umiejętności pod okiem doświadczonej kadry! Praktyka ma charakter płatnej praktyki metodycznej, realizowanej przez studentów pedagogiki w zakresie specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Odpłatność za praktykę w wymiarze 1 miesiąca (75 godzin) wynosi 400 zł netto. Praktyka trwa 4 tygodnie i odbywa się w Katowicach. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV na adres staż@wegielek.edu.pl Czekamy na Ciebie!

Regulamin Praktyk:

 

1.Celem praktyki ciągłej metodycznej w przedszkolu jest:  

 • Nabycie praktycznych umiejętności pracy w przedszkolu w powiązaniu z  przygotowaniem teoretycznym uzyskanym w toku studiów.  
 • Poznanie formalnych podstaw funkcjonowania przedszkola.   
 • Nauka planowania i organizacji zajęć dydaktycznych w przedszkolu.

 

2. Obowiązki studenta praktykanta. Student ma obowiązek:

 • Zapoznać się dokładnie z „Regulaminem praktyk przedszkola Węgielek i Szkoły Płomień”.
 • W dniu rozpoczęcia praktyki zgłosić się do opiekuna praktyki z ramienia przedszkola.
 • Przygotować wraz z opiekunem praktyk harmonogram – plan pracy studenta w czasie trwania praktyki, zgodny z celami praktyki zawartymi w punkcie 1 Regulaminu
 • Systematycznie realizować wynikające z ustalonego harmonogramu cele praktyk, systematycznie kontaktować się z opiekunem praktyki z ramienia przedszkola.
 • Wypełnić dokumentację dotyczącą praktyk przygotowaną przez dział personalny stowarzyszenia Węgielek (księgowość).   
 • Przestrzegać tajemnicy przedsiębiorstwa, zgodnie z podpisanym oświadczeniem.
 • Uzyskać od opiekuna praktyk z ramienia przedszkola potwierdzenie przebiegu praktyki i jej zakończenia (pisemna recenzja pracy praktykanta potwierdzona podpisem opiekuna oraz pieczęcią placówki).
 • Wypełnianie listy obecności praktyk.
 • Przestrzegać dyscypliny pracy, obowiązującej wszystkich pracowników.
 • Przygotowywać konieczne do przeprowadzenia swoich zajęć materiały.
 • Przebywać z podopiecznymi tylko i wyłącznie w obecności opiekuna praktyk lub osoby przez niego wskazanej.  
 • Posiadać, od pierwszego dnia praktyki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, którego koszty pokrywa we własnym zakresie.

 

3. Zadania instytucji i opiekuna praktyki:

 • Opiekun praktyki, wspólnie ze studentem, ustala w pierwszym dniu praktyki jej plan, zgodnie z „Regulaminem praktyki", zawartymi w nim celami praktyki – określa zadania o charakterze metodycznym i opiekuńczo-wychowawczym przeznaczone do realizacji oraz umożliwia realizację tych działań.
 • Opiekun zapoznaje praktykanta z dokumentacją konieczną do odbycia praktyk w Przedszkolu Węgielek/Szkole Płomień.
 • Opiekun praktyki przekazuje praktykantowi informacje na temat grupy przedszkolnej/klasy oraz informację na temat charakterystyki pracy w przedszkolu Węgielek/Szkole Płomień.
 • Opiekun stwarza warunki, dostarcza wzorców, wspiera, nadzoruje i pomaga studentowi w kształtowaniu kompetencji opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych, niezbędnych do podjęcia zawodu nauczyciela.
 • Opiekun powinien umożliwić hospitację zajęć prowadzonych przez niego oraz innych pracowników instytucji, a także omówić je ze studentem.
 • Opiekun powinien umożliwić studentowi udział w różnych formach działalności pedagogicznej w tym: w spotkaniu rady pedagogicznej, w zajęciach otwartych, w zajęciach pozaszkolnych itp.
 • Opiekun powinien umożliwić studentowi udział w spotkaniu zespołu wychowawczego.
 • Opiekun praktyki powinien zapewnić studentowi możliwość indywidualnych konsultacji na każdym etapie realizowania praktyki. Terminy konsultacji zostaną przedstawione praktykantowi przez opiekuna.  
 • Opiekun praktyki zaznajamia praktykanta z zestawem pomocy dydaktycznych z jakich praktykant może korzystać w czasie praktyki.
 • Opiekun zatwierdza plan zajęć przygotowanych przez praktykanta.
 • Opiekun przekazuje uwagi i wskazówki na temat prowadzonych przez studenta zajęć.   
 • Opiekun po zakończeniu praktyki omawia ze studentem jej przebieg i jej wyniki. Jeżeli praktyka jest wykonywana w ramach obowiązkowych praktyk studenckich opiekun omawia i wypełnia przygotowaną przez studenta dokumentację związaną z zaliczeniem praktyk. Opiekun sporządza także recenzję w postaci notatki z działalności studenta odbywającego praktykę pedagogiczną –ciągłą, wpisując ją do „Dziennika praktyk".

 

4. Praktyka pedagogiczna w przedszkolu lub szkole odbywa się w terminie 4 tygodni. Praktyka może być przedłużona lub skrócona.

 • Praktyka może być przedłużona na podstawie decyzji dyrekcji za zgodą praktykanta.
 • Skrócenie praktyki następuje na podstawie decyzji dyrekcji Przedszkola Węgielek i nie wymaga zgody praktykanta.  

 

5. Praktyka odbywa się w budynku przedszkola Węgielek i szkoły Płomień ul. Karliczka 15 w Katowicach lub ul. Kołodzieja u Katowicach.

 

6.   Odpłatność za praktykę w wymiarze 1 miesiąca (75 godzin) wynosi 400 zł netto.

 

7.  Dyrektor placówki:

 

 • Podpisuje umowę o praktykę ze studentem.
 • Wyznacza opiekuna – instruktora praktyki. Opiekunem może zostać nauczyciel, który posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne.
 • Zapoznaje studenta z całokształtem działalności placówki oraz z prawami i obowiązkami pracownika placówki.
 • Czuwa nad prawidłowym przebiegiem praktyki.
 • Kontroluje na bieżąco realizację ustalonego harmonogramu zajęć.
 • Potwierdza odbycie praktyki.
 • W ostatnim dniu praktyki, wręcza studentowi opinię i zaświadczenie z odbytych praktyk.

 

8. Rekrutacja praktykanta:

 

 • Praktyki w Przedszkolu Węgielek i Szkoły Płomień może odbyć student pedagogiki w zakresie specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.
 • Praktykant nie może być starszy niż 29 lat.
 • Praktykant zgłaszając się na praktykę wysyła swoje CV wraz z listem motywacyjnym na adres email: staz@wegielek.edu.pl.
 • O przyjęciu praktykanta na praktykę decyduje dyrekcja przedszkola.
 • Dyrekcja zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na zgłoszenia na praktyki.

 

Powrót do: Start » Akademickie Biuro Karier | Oferty pracy | Oferty praktyk | Porady » Aktualności

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 4.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Nasi partnerzy

Kontakt

Akademickie Biuro Karier

adres: ul. Cieplaka 1c,

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

tel: 32 295-93-29

e-mail: abk@wsb.edu.pl