Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Wymogi edytorskie

1. Materiały muszą być przesłane w wersji elektronicznej w formacie MS Word (.doc)

2. Referat musi zawierać wyniki dogłębnych samodzielnych badań – poprawnie napisany i starannie wykonany;

3. Objętość artykułu to 5 stron formatu A4 (297x210mm), orientacja pionowa;

4. Marginesy: górny, dolny i prawy to 15 mm, lewy – 20mm;

5. Czcionka – Times New Roman, 14, interlinia 1.5, styl – Normalny;

6. Pierwszy akapit – imię i nazwisko autora (kursywa, czcionka pogrubiona, wyrównanie do środka);

7. Drugi akapit– (kursywa, wyśrodkowany) tytuł naukowy, stanowisko, uczelnia (interlinia – 1.5);

8. Następny akapit – tytuł artykułu (czcionka pogrubiona, wersaliki, wyrównanie do środka);

9. Treść artykułu – wyrównanie do lewej, wcięcie 10mm;

10. Język: ukraiński, rosyjski, angielski i polski.

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

 

1. Материалы подаются в электронном варианте в формате doc., редактор Microsoft Word;

2. Доклад должен содержать результаты глубокого самостоятельного исследования – грамотно написанный и аккуратно оформленный;

3. Объем тез – до 5 -ти страниц при формате страницы А4 (297х210мм), ориентация – книжная;

4. Поля: верхнее, нижнее и правое – 15 мм, левое 20 мм;

5. Шрифт – Times New Roman, кегль –14, междустрочный интервал – 1,5, стиль – Normal;

6. Первая строка – фамилия и инициалы автора (шрифт полужирный курсив, выровненный по центру);

7. Вторая строка – (шрифт курсив, выровненный по центру) ученая степень, ученое звание, должность, учебное заведение (междустрочный интервал – 1,5);

8. Следующий абзац – название доклада (шрифт полужирный все прописные, выровненный по центру);

9. Далее следует текст тез, выровненный по ширине с отступом слева 10 мм;

10. Рабочие языки: украинский, русский, английский, польский.

 

EXECUTION REQUIREMENTS

 

1. The materials shall be submitted in electronic version in MSWord (.doc) format;

2. The report must contain the results of profound self-reliant research, – competently written and accurate executed;

3. The volume of theses is to 5 pages of A4(297x210mm) format, portrait layout;

4. Margins: upper, lower and right are 15mm, left – 20mm;

5. Type – Times New Roman, 14 pt, the line-to-line spacing is 1.5, style – Normal;

6. First indention – name and surname of the author (italic type, bold, centre aligned);

7. Second indention – (italic type, centre aligned) academic degree, academic status, position, educational institution (the line-to-line spacing – 1.5);

8. Next paragraph – the title of the paper (bold type, all manuscripts, centre aligned;

9. Than follows text of theses – width aligned with left indent of 10mm;

10. Working languages: Ukrainian, Russian, English and Polish. 

epnp

Nasi partnerzy