Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Zapomoga

Zapomoga
 

jest doraźną, bezzwrotną formą pomocy dla studentów

i może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych

znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.


Od dnia 1 października 2011 roku student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać zapomogę tylko na jednym kierunku studiów.


Czy muszę złożyć wniosek aby otrzymać zapomogę?

Tak, ponieważ stypendia i zapomogi przyznawane są na wniosek złożony przez studenta.


Gdzie należy złożyć wniosek?

Studenci Wydziału Nauk Stosowanych składaja wnioski w pokoju 306 (Dział Pomocy Materialnej dla Studentów).

Studenci Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie, Wydziału Zamiejscowego w Krakowie, Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu, Wydziału Zamiejscowego w Żywcu składają wnioski w dziekanatach swoich wydziałów.


W jaki sposób mogę pobrać wniosek o przyznanie zapomogi?

Wnioski stypendialne dostępne są na stronie internetowej uczelni: www.wsb.edu.pl w zakładce: Dla studenta/ Stypendia/ Wnioski.


Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

 

1. Dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego:

- zaświadczenie z policji, straży pożarnej, karty wypisowe ze szpitala, akt zgonu, itp.

 

2. Dokumenty wykazujące wpływ zdarzenia losowego na pogorszenie sytuacji materialnej:

- faktuty i rachunki, zaświadczenia poświadczające wysokość poniesionych wydatków, leczenia szpitalnego,

- inne dokumenty wskazujące pogorszenie sytuacji materialnej.

 

3. Dokumenty potwierdzające sytuację materialną w rodzinie studenta:

- zaświadczenia poświadczające wysokość zarobków z ostatnich 6 m-cy,

zaświadczenia z PUP, ZUS, itp.


Na jaki okres przyznawane jest stypendium?

Zapomoga jest świadczeniem wypłacanym jednorazowo.

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim. 


Jakie zdarzenia uzasadniają wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zapomogi?

Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności:

- kradzież,

- pożar,

- powódź,

- śmierć najbliższego członka rodziny (w przypadku pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym),

- ciężką chorobę, studenta lub członka jego najbliższej rodziny (małżonek, dziecko) wymagającą leczenia szpitalnego.


UWAGA! W przypadku wnioskowania o przyznanie zapomogi istotna jest incydentalność, bezpośredni wpływ zdarzenia na aktualną sytuację ekonomiczną studenta - nagłe pogorszenie się stanu zdrowia studenta/członka rodziny studenta może stanowić podstawę do przyznania zapomogi, jednakże choroba trwająca nieprzerwanie od długiego czasu, gdzie stan zdrowia pozostaje niezmienny już nie może stanowić podstawy do wypłaty świadczenia.


UWAGA! informujemy, że do zdarzeń, które nie uprawniają studenta do otrzymania zapomogi należą:

- utrata pracy, zmniejszenie wymiaru etatu, zmniejszenie wynagrodzenia (wówczas student może ubiegać się o stypendium socjalne),

- urodzenie się dziecka,

- rozwód/separacja studenta lub rodziców studenta.

 

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć każdy student uczelni studiujący na studiach I lub II stopnia za wyjątkiem: 


UWAGA! Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 173 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, nie przysługują:

  1. studentowi, który ukończył jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia;
  2. studentowi, który ukończył studia pierwszego stopnia i ponownie podjął studia na tym poziomie;
  3. studentowi, który ukończył studia pierwszego stopnia oraz kontynuuje studia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego przez okres dłuższy niż trzy lata;
  4. studentowi, który już pobiera świadczenia takiego samego rodzaju na innym kierunku studiów w tej samej lub innej uczelni.


 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy