Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Stypendia rektora

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

jest stypendium o charakterze naukowym przyznawanym

grupie 10% najlepszych studentów każdego kierunku

 

Przykład:

Jeżeli na kierunku ADMINISTRACJA studiuje 100 studentów, stypendium może zostać przyznane 10% najlepszych studentów, którzy uzyskali najwięcej punktów na liście rankingowej kierunku ADMINISTRACJA, tzn. maksymalnie 10 osobom.

 

 

Podstawą do ubiegania się o stypendium są wyniki uzyskane w roku studiów poprzedzającym złożenie wniosku, tj. dwa poprzednie semestry studenta  (średnia ocen wyliczana do trzeciego miejsca po przecinku, bez zaokrąglenia). Do średniej ocen studenta wliczane są wszystkie oceny uzyskane w danym roku studiów - włącznie z ocenami niedostatecznymi oraz ocenami z drugiego terminu.

 

 

 

Kto może złożyć wniosek?

 

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia po zaliczeniu I roku studiów*.

*O przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego semestru studiów drugiego stopnia  (na podstawie osiągnięć uzyskanych w ostatnim roku studiów) jeżeli rozpoczął je w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

Ponadto, o stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

UWAGA! 

Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 173 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (m. in. stypendia Rektora dla najlepszych studentów, nie przysługują:

  1. studentowi, który ukończył jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia;
  2. studentowi, który ukończył studia pierwszego stopnia i ponownie podjął studia na tym poziomie;
  3. studentowi, który ukończył studia pierwszego stopnia oraz kontynuuje studia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego przez okres dłuższy niż trzy lata;
  4. studentowi, który już pobiera świadczenia takiego samego rodzaju na innym kierunku studiów w tej samej lub innej uczelni. 


Kryteria przyznawania stypendium:


Od dnia 1 października 2011r. (art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym) stypendia Rektora dla najlepszych studentów, mogą być przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni. W związku z powyższym stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest studentom, którzy znajdą sie w grupie 10% najlepszych studentów kierunku (bez podziału na stopnie, formy kształcenia, specjalności i semestry studiów). 

Liczba 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni, będzie ustalana na podstawie ogólnej liczby studentów danego kierunku według stanu na dzień sporządzenia protokołu z posiedzenia Komisji Stypendialnej ds. stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

 

Osiągnięcia studenta stanowiące podstawę przyznania stypendium:

 

Wariant 1

Stypendium przyznawane jest na podstawie wysokiej średniej ocen (co najmniej 4,4).

Średnia ocen przeliczana jest na punkty. Średnia ocen wyliczona do 3. miejsca po przecinku (bez zaokrągleń)  mnożona jest przez liczbę 100. W wariancie 1 student może uzyskać od 440 do 500 pkt.

Przykład:

4,888 (średnia ocen) x 100 = 488,8 pkt.

 

Wariant 2
Stypendium przyznawane jest za średnią ocen (co najmniej 4,4) + osiągnięcia naukowe.

Średnia ocen przeliczana jest na punkty. Średnia ocen wyliczona do 3. miejsca po przecinku (bez zaokrągleń)  mnożona jest przez liczbę 100. 

Za osiągnięcia naukowe przyznawane są punkty zgodnie z załacznikiem nr 7 do Regulaminu przyznawania świadczeń bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów WSB w Dąbrowie Górniczej.

W wariancie 2 student może uzyskać dodatkowe punkty: za średnią ocen + za osiągnięcia naukowe.

Przykład:

4,735 (średnia ocen) x 100 = 473,5 pkt. + 90 pkt. (opublikowanie artykułu naukowego w pracy zbiorowej) = 563,5 pkt.

 

Wariant 3
Stypendium przyznawane jest za średnią ocen (co najmniej 4,4) + osiągnięcia artystyczne. 

Średnia ocen przeliczana jest na punkty. Średnia ocen wyliczona do 3. miejsca po przecinku (bez zaokrągleń)  mnożona jest przez liczbę 100. 

Za osiągnięcia artystyczne przyznawane są punkty zgodnie z załacznikiem nr 7 do Regulaminu przyznawania świadczeń bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów WSB w Dąbrowie Górniczej.

W wariancie 3 student może uzyskać dodatkowe punkty: za średnią ocen + za osiągnięcia artystyczne.

Przykład:

4,623 (średnia ocen) x 100 = 462,3 pkt. + 50 pkt. (publikacja/ upowszechnianie osiągnięć artystycznych o zasięgu lokalnym) = 512,3 pkt.

 

Wariant 4

Stypendium przyznawane jest za średnią ocen (co najmniej 4,4) + osiągnięcia naukowe + osiągnięcia artystyczne. 

Średnia ocen przeliczana jest na punkty. Średnia ocen wyliczona do 3. miejsca po przecinku (bez zaokrągleń)  mnożona jest przez liczbę 100.

Za osiągnięcia naukowe oraz za osiagnięcia artystyczne przyznawane są punkty zgodnie z załacznikiem nr 7 do Regulaminu przyznawania świadczeń bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów WSB w Dąbrowie Górniczej.

W wariancie 4 student może uzyskać dodatkowe punkty: za średnią ocen + za osiągnięcia naukowe + za osiągnięcia artystyczne.

Przykład: 

4,500 (średnia ocen) x 100 = 450 pkt. + 40 pkt. (publikacja artykułu w czasopiśmie nierecenzowanym)  + 50 pkt. (publikacja/ upowszechnianie osiągnięć artystycznych o zasięgu lokalnym) = 540 pkt.

 

Wariant 5

Stypendium przyznawane jest za osiągnięcia sportowe.

Za osiągnięcia sportowe przyznawane są punkty zgodnie z załacznikiem nr 7 do Regulaminu przyznawania świadczeń bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów WSB w Dąbrowie Górniczej.

W wariancie 5 student może uzyskać punkty wyłącznie za osiagnięcia sportowe.

Wariantu 5 nie można łączyć z innymi wariantami.

Przykład:

745 pkt. (zajęcie I-VI miejsca drużynowo lub indywidualnie w Akademickich Mistrzostwach Śląska).

 

Załącznik nr 7 do Regulaminu.

 

 

 Na jaki okres przyznawane jest stypendium?

Stypendium przyznawane jest na semestr i wypłacane przez 4 miesiace w semestrze.

W związku z powyższym wniosek o przyznanie stypendium należy składać co semestr.

 

Uwaga: student ubiegający się o stypendium rektora dla najlepszych studentów (także za osiągnięcia sportowe) nie może mieć warunkowego zaliczenia semestru w poprzednim roku studiów.

 

 

Czy muszę złożyć wniosek aby otrzymać stypendium?

Tak, ponieważ stypendia są przyznawane na wniosek złożony przez studenta.Gdzie należy złożyć wniosek?

Studenci Wydziału Nauk Stosowanych składają wnioski w pokoju 306 (Dział Pomocy Materialnej dla Studentów).

Studenci Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie, Wydziału Zamiejscowego w Krakowie, Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu, Wydziału Zamiejscowego w Żywcu składają wnioski w dziekanatach swoich wydziałów.

 

W jaki sposób mogę pobrać wniosek o przyznanie stypendium?

Wnioski stypendialne dostępne są na stronie internetowej uczelni: www.wsb.edu.pl

w zakładce: Dla studenta/ Stypendia/ Wnioski

 


UWAGA! we wniosku należy wpisać dane, które obowiązują od semestru letniego 2017/2018 (tj. numer semestru, rok , kierunek studiów). Średnią ocen należy wykazać do trzeciego miejsca po przecinku, bez zaokrąglenia.

 


Terminy składania wniosków stypendialnych:

Terminy składania wniosków stypendialnych, co semestr ogłaszane są na stronie internetowej uczelni: www.wsb.edu.pl 

w zakładce: Dla studenta/ Stypendia/ Terminy składania wniosków.

 

Co decyduje o przyznaniu stypendium?

O przyznaniu stypendium decyduje miejsce na liście rankingowej - gwarancją otrzymania stypendium jest znalezienie się studenta w 10% najlepszych studentów studiowanego przez studenta kierunku.

 

 

 

 

  
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy