NAUCZYCIEL - WIEDZA I DZIAŁANIE- Projekt realizowany w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

   

  Tworzenie i wdrażanie autorskich programów nauczania
  Techniki multimedialne i grafika komputerowa w pracy nauczyciela
  Programowanie i planowanie pracy szkoły
  Edukacja dla bezpieczeństwa
  Interwencja pedagogiczna w trudnych sytuacjach szkolnych
  Animacja pedagogiczna w świetlicy szkolnej
  Kompetencja nauczyciela wobec praw ucznia
  Zewnętrzne źródła finansowania edukacji


  TWORZENIE I WDRAŻANIE AUTORSKICH PROGRAMÓW NAUCZANIA

  Program
  W trakcie kursu poruszone zostaną zagadnienia formalno-prawne, dotyczące planowania procesu dydaktycznego ze szczególnym uwzględnieniem programów nauczania, dopuszczaniem ich do użytku w danej szkole/przedszkolu oraz nadzoru nad ich realizacją oraz zagadnienia dotyczące konstruowania własnych/autorskich programów nauczania oraz ewaluacji efektów ich realizacji

  Miejsce i termin: Dąbrowa Górnicza; od lutego 2010 r.
  Ilość edycji: I – luty 2010 r., II – maj 2010 r., III – styczeń 2011 r.
  Liczba uczestników: 20 osób/grupa
  Liczba godzin: 10
  oraz
  Miejsce i termin: Cieszyn; kwiecień 2010 r.
  Ilość edycji: jedna
  Liczba uczestników: 20 osób/grupa
  Liczba godzin: 10

  TECHNIKI MULTIMEDIALNE I GRAFIKA KOMPUTEROWA W PRACY NAUCZYCIELA

  Progra
  Celem kursu jest opanowanie podstawowych narzędzi do przetwarzania grafiki rastrowej, uzyskanie umiejętności tworzenia prostej autorskiej prezentacji multimedialnej, a także nabycie kompetencji w tworzeniu i administrowaniu prostego serwisu internetowego.
  W programie m.in.:
  - automatyzacja procesów przetwarzania plików graficznych,
  - zastosowania formatów plików graficznych,
  - opracowanie materiałów do prezentacji multimedialnych,
  - importowanie i eksportowanie plików do prezentacji multimedialnej,
  - podstawy animacji komputerowej,
  - edycja symboli,
  - prosta interakcja w prezentacji multimedialnej,
  - podstawy tworzenia witryny internetowej.

  Miejsce i termin: Dąbrowa Górnicza; od marca 2010 r.
  Ilość edycji: I – marzec 2010 r., II – maj 2010 r., III – październik 2010 r., IV – styczeń 2011 r.
  Liczba uczestników: 15 osób/grupa
  Liczba godzin: 25

  PROGRAMOWANIE I PLANOWANIE PRACY SZKOŁY

  Program
  W czasie kursu zostaną omówione zagadnienia dotyczące organizowania działalności szkoły, opracowywania i wdrażania do realizacji programów oraz planów, a także oceny efektów ich realizacji, w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły.

  Miejsce i termin: Dąbrowa Górnicza; od marca 2010 r.
  Ilość edycji: I – marzec 2010 r., II – maj 2010 r., III – kwiecień 2011 r.
  Liczba uczestników: 20 osób/grupa
  Liczba godzin: 10
  oraz
  Miejsce i termin: Cieszyn; maj 2010 r.
  Ilość edycji: jedna
  Liczba uczestników: 20 osób/grupa
  Liczba godzin: 10

  EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

  Progra
  Celem kursu jest zapoznanie uczestników z treścią programową przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”. W trakcie kursu omówione zostaną zagadnienia związane z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa oraz działaniami, które należy podjąć w sytuacjach kryzysowych, np. zagrożenia życia i zdrowia. Uczestnicy kursu wezmą również udział w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

  Miejsce i termin: Dąbrowa Górnicza; kwiecień 2010 r.
  Ilość edycji: jedna
  Liczba uczestników: 20 osób
  Liczba godzin: 60

  INTERWENCJA PEDAGOGICZNA W TRUDNYCH SYTUACJACH SZKOLNYCH

  Program

  Kurs obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia:
  - interwencja kryzysowa w szkole. Możliwości działań nauczyciela
  - psychologiczne aspekty postępowania z uczniem trudny
  - trening asertywności i przeciwdziałania agresji w szkoleProblemy w uczeniu się dzieci ze środowisk marginalizowanych
  - nauczyciele i rodzice w procesie wychowania. Zasady postępowania w trudnych sytuacjach szkolnych
  - system całodobowej opieki nad dziećmi z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.
  - interwencja pedagogiczna wobec agresji w szkole
  - sposoby rozwiązywania konfliktów szkolnych

  Miejsce i termin: Dąbrowa Górnicza; od kwietnia 2010 r.
  Ilość edycji: I – kwiecień 2010 r., II – październik 2010 r.
  Liczba uczestników: 30 osób/grupa
  Liczba godzin: 60

  ANIMACJA PEDAGOGICZNA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

  Program
  Kurs obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia:
  - podstawy pracy opiekuńczej w świetlicy szkolnej
  - wykorzystanie dramy kreatywnej w animacji pedagogicznej
  - drama plastyczna w pracy świetlicy szkolnej
  - animacja muzyczno-ruchowa w pracy świetlicy szkolnej
  - wybrane elementy arteterapii w animacji pedagogicznej
  - choreoterapia jako działanie pedagogiczne

  Miejsce i termin: Dąbrowa Górnicza; marzec 2010 r.
  Ilość edycji: jedna
  Liczba uczestników: 25 osób
  Liczba godzin: 60

  KOMPETENCJA NAUCZYCIELA WOBEC PRAW UCZNIA

  Program
  Kurs obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia:
  - charakterystyka podstawowych źródeł prawa w polskim systemie prawnym
  - prawo oświatowe – podstawowe pojęcia, problemy, definicje
  - prawa człowieka, a prawa dziecka. Prawa człowieka, a prawa ucznia
  - podstawowe prawa ucznia – źródła, umiejscowienie
  - statut szkoły – konstytucja szkolna, czy fikcja?
  - nadzór pedagogiczny nad przestrzeganiem praw ucznia i dziecka
  - odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli
  - kary dyscyplinarne i ich konsekwencje. Uprawnienia nauczyciela w postępowaniu dyscyplinarnym
  - geneza rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła
  -
  konstruowanie statutu szkoły i programu wychowawczego z uwzględnieniem praw człowieka
  - nadzór dyrektora szkoły nad przestrzeganiem praw człowieka i rola szkoły w edukacji z zakresu praw człowieka.

  Miejsce i termin: Dąbrowa Górnicza; od kwietnia 2010 r.
  Ilość edycji: I – kwiecień 2010 r., II – styczeń 2011 r.
  Liczba uczestników: 30 osób/grupa
  Liczba godzin: 15
  oraz
  Miejsce i termin: Cieszyn; październik 2010 r.
  Ilość edycji: jedna
  Liczba uczestników: 30 osób/grupa
  Liczba godzin: 15

  ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA EDUKACJI

  Program
  Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat możliwości rozwoju edukacji poprzez wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania. W trakcie kursu zostaną omówione zagadnienia związane z pozyskiwaniem funduszy ze środków UE,  środków krajowych
  i organizacji pozarządowych, a także praktycznym pisaniem wniosku o dofinansowanie projektu. Uczestnicy zostaną również zapoznani z zasadami uczestnictwa w partnerskich projektach
  dla szkół.

  Miejsce i termin: Dąbrowa Górnicza; od kwietnia 2010 r.
  Ilość edycji: I – kwiecień 2010 r., II – październik 2010 r.
  Liczba uczestników: 20 osób/grupa
  Liczba godzin: 20
  oraz
  Miejsce i termin: Cieszyn; styczeń 2011 r.
  Ilość edycji: jedna
  Liczba uczestników: 20 osób/grupa
  Liczba godzin: 20 
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Copyright 2009 by Jacek Uroda
Więcej informacji na temat Europejskiego Funduszu Społecznego znajduje się na stronach http://www.efs.gov.pl