NAUCZYCIEL - WIEDZA I DZIAŁANIE- Projekt realizowany w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

   

  Kwalifikacyjne studia podyplomowe – Doradca zawodowy
  Kwalifikacyjne studia podyplomowe – Socjoterapia

  Kwalifikacyjne studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika
  Kwalifikacyjne studia podyplomowe – Wczesne wspomaganie rozwoju
  Kwalifikacyjne studia podyplomowe – Surdopedagogika
  Kwalifikacyjne studia podyplomowe – Tyflopedagogika
  Kwalifikacyjne studia podyplomowe – Informatyka z elementami e-learningu
  Edukacja wczesnoszkolna w zakresie nauczania języka angielskiego
  Zarządzanie placówkami oświatowymi


  KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE – DORADCA ZAWODOWY

  Kwalifikacyjne studia podyplomowe na kierunku Doradca zawodowy umożliwiają przygotowanie szkolnych doradców zawodowych do realizacji zadań związanych z systemem doradztwa zawodowego. Program studiów umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu kompleksowego doradztwa zawodowego dla różnych poziomów kształcenia, dzięki czemu absolwenci studiów będą stanowić profesjonalną kadrę zajmującą się planowaniem ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

  Podczas studiów słuchacze zdobywają wiedzę w zakresie m.in. rozwoju zawodowego człowieka, treningu interpersonalnego, diagnostyki ludzkich kompetencji, świadomego planowania kariery zawodowej, metodyki poradnictwa indywidualnego i grupowego, monitorowania rynku pracy dla potrzeb doradztwa zawodowego.

  Miejsce i termin:
  Dąbrowa Górnicza / Cieszyn; od marca 2010 r.
  Ilość edycji: jedna
  Liczba uczestników: 30 osób
  Liczba godzin: 360
  Studia trwają: III semestry

  Program studiów:

  1. Poradnictwo zawodowe – podstawy teoretyczne
  2. Poradnictwo zawodowe w krajach Unii Europejskiej
  3. Elementy psychologii wychowawczej
  4. Problemy psychopatologii
  5. Psychologia rozwoju człowieka
  6. Psychologia różnic indywidualnych
  7. Psychologia zdrowia i stresu zawodowego
  8. Rozwój zawodowy człowieka
  9. Pedagogika pracy
  10. Trening interpersonalny
  11. Diagnostyka ludzkich kompetencji
  12. Zawodoznawstwo
  13. Elementy medycyny pracy
  14. Świadome planowanie kariery zawodowej
  15. Aktywne metody poszukiwania pracy
  16. Metodyka poradnictwa indywidualnego i grupowego
  17. Elementy rynku pracy
  18. Monitorowanie rynku pracy dla potrzeb doradztwa zawodowego
  19. Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
  20. Komunikacja interpersonalna i podstawy autoprezentacji
  21. Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
  22. Komputerowy system wspomagania doradcy zawodowego
  23. Internet w doradztwie zawodowym
  24. Normy etyczne, zawodowe i prawne
  25. Zasady pracy z grupą - warsztaty
  26. Seminarium dyplomowe
  27. Praktyka doradcza

  KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE – SOCJOTERAPIA

  Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnych socjoterapeutów, którzy wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi potrzebującymi wsparcia w przełamywaniu problemów rozwojowych i egzystencjalnych. Studia umożliwią zdobycie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji w zakresie pracy z osobami przejawiającymi cechy niedostosowania społecznego, z niepełnosprawnością umysłową. Absolwenci Socjoterapii mogą pracować w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych itp.

  Większość zajęć ze względu na specyfikę studiów prowadzona jest metodami interaktywnymi w formie treningów i warsztatów. Wsparciem metodologicznym są wykłady i konwersatoria. W trakcie studiów słuchacze będą mogli kształtować kompetencje zawodowe poprzez samodzielne prowadzenie etiud szkoleniowych.

  Miejsce i termin: Dąbrowa Górnicza; od marca 2010 r.
  Ilość edycji: jedna
  Liczba uczestników: 30 osób
  Liczba godzin: 360
  Studia trwają: III semestry

  Program studiów:

  1. Teoretyczne podstawy socjoterapii
  2. Przemiany współczesnej oświaty
  3. Trening interpersonalny
  4. Trening umiejętności wychowawczych
  5. Trening samoświadomości
  6. Trening asertywności
  7. Trening twórczości
  8. Mechanizmy radzenia sobie ze stresem
  9. Warsztat z zakresu samokontroli emocjonalnej
  10. Umiejętności psychoedukacyjne
  11. Psychologia dzieci i młodzieży
  12. Proces grupowy
  13. Zdrowie psychiczne a zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży
  14. Główne kierunki współczesnej psychoterapii
  15. Funkcjonowanie formalne grup społecznych
  16. Mechanizmy uzależnień u dzieci i młodzieży - profilaktyka
  17. Autorskie warsztaty socjoterapeutyczne
  18. Metodyka prowadzenia grup socjoterapeutycznych
  19. Elementy terapii rodzin
  20. Współpraca ze szkołą
  21. Etyczne problemy pracy z grupą
  22. Seminarium

  KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

  Kwalifikacyjne studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika umożliwiają zdobycie przez słuchaczy wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do realizowania działań dydaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i opiekuńczych w stosunku do osób z obniżoną sprawnością intelektualną. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kompetencje umożliwiające pełnienie ról zawodowych w placówkach rehabilitacyjno-edukacyjnych.

  Program studiów obejmuje zajęcia m.in. z psychostymulacyjnej diagnozy i programowania pracy rewalidacyjnej, podstaw pracy terapeutyczno - edukacyjnej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, metodycznych rozwiązań w zakresie edukacji dzieci i młodzieży z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, wybranych problemów profilaktyki, stymulacji, korekcji i psychoterapii w działaniach wspomagających rozwój osób z niepełnosprawnością intelektualną (techniki relaksacyjne, muzyka, plastyka, zabawa, drama, kompensacja funkcji percepcyjno - motorycznych, mowy, profilaktyka uzależnień, itp.).

  Miejsce i termin: Cieszyn; od marca 2010 r.
  Ilość edycji: jedna
  Liczba uczestników: 30 osób
  Liczba godzin: 360
  Studia trwają: III semestry

  Program studiów:

  1.   Pedagogika specjalna
  2.   Oligofrenopedagogika z elementami ortodydaktyki
  3.   Diagnoza psychopedagogiczna
  4.   Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej
  5.   Psychologiczno-społeczna charakterystyka rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
  6.   Organizacja i zarządzanie w oświacie
  7.   Rewalidacja indywidualna
  8.   Metodyka nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  
        umiarkowanym, znacznym i głębokim
  9.   Metodyka pracy w oddziałach edukacyjno-terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych
  10. Elementy socjoterapii
  11. Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji dla osób z niepełnosprawnością  
        intelektualną
  12. Kształcenie zintegrowane dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
  13. Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych
  14. Psychologia kliniczna
  15. Psychiatria dzieci i młodzieży
  16. Korygowanie zaburzeń i wad wymowy osób z niepełnosprawnością intelektualną
  17. Psychoterapia z elementami terapii rodzin
  18. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną
  19. Wybrane elementy arteterapii
  20. Wybrane elementy muzykoterapii
  21. Seminarium

  KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do organizowania i realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, rozumianego jako wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

  Absolwenci otrzymują kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w następujących placówkach: ośrodkach wczesnego wspomagania, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz placówkach edukacyjnych, realizujących zadanie wczesnego wspomagania rozwoju.

  Miejsce i termin: Dąbrowa Górnicza; od marca 2010 r.
  Ilość edycji: jedna
  Liczba uczestników: 30 osób
  Liczba godzin: 360
  Studia trwają: III semestry

  Program studiów:

  1. Organizacja zespołu wczesnego wspomagania rozwoju – podstawy prawne, procedury, standardy
  2. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej małego dziecka
  3. Metodyczne aspekty zaburzeń w rozwoju małego dziecka – jednostki nozologiczne, kategorie diagnostyczne
  4. Diagnoza rozwojowa i funkcjonalna małego dziecka niepełnosprawnego
  5. Wybrane metody terapii i wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego
  6. Dziecko upośledzone umysłowo – diagnozowanie, wspomaganie rozwoju
  7. Dziecko słabowidzące i niewidome – diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju
  8. Dziecko słabosłyszące i niesłyszące – diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju
  9. Dziecko niepełnosprawne ruchowo – diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju
  10. Dziecko z całościowymi i sprzężonymi zaburzeniami w rozwoju – diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju
  11. Dziecko z zaburzeniami w rozwoju mowy i języka – diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju
  12. Praca z rodzina dziecka niepełnosprawnego – metody wspomagania, zasady współpracy
  13. Konstruowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  14. Seminarium dyplomowe
  15. Praktyka

  KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE – SURDOPEDAGOGIKA

  Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą. Studia stwarzają możliwość zatrudnienia w różnych typach placówek edukacyjno-rehabilitacyjnych obejmujących swoim oddziaływaniem osoby z wadą słuchu, w tym szczególnie: w przedszkolach i szkołach integracyjnych, szkołach specjalnych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.

  Miejsce i termin: Dąbrowa Górnicza; od marca 2010 r.
  Ilość edycji: jedna
  Liczba uczestników: 30 osób
  Liczba godzin: 360
  Studia trwają: III semestry

  Program studiów:

  1. Pedagogika specjalna
  2. Surdopedagogika
  3. Podstawy fonetyki ortofonii i językoznawstwa
  4. Surdopsychologia
  5. Surdologopedia
  6. Audiologia pedagogiczna i techniczne środki audiowizualne
  7. Metodyka wychowania przedszkolnego dzieci niesłyszących i słabosłyszących
  8. Metodyka edukacji wczesnoszkolnej dzieci niesłyszących i słabosłyszących
  9. Metodyka kształcenia gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego dzieci niesłyszących i słabosłyszących
  10. Rewalidacja indywidualna
  11. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych i rewalidacyjnych dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
  12. Manualne sposoby usprawniania języka - I stopień języka migowego dla nauczycieli
  13. Opieka nad małym dzieckiem z wadą słuchu
  14. Seminarium dyplomowe
  15. Praktyka

  KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE – TYFLOPEDAGOGIKA

  Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzących. Absolwent po ukończeniu studiów jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji, usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych uczniów z wadą wzroku. Ponadto posiada kompetencje do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie edukacji pozaszkolnej, w tym dotyczącej wychowania w internacie dzieci i młodzieży z wadą wzroku. Jest także przygotowany do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym ucznia
  z uszkodzonym narządem wzroku.

  Miejsce i termin: Dąbrowa Górnicza; od marca 2010 r.
  Ilość edycji: jedna
  Liczba uczestników: 30 osób
  Liczba godzin: 360
  Studia trwają: III semestry

  Program studiów:

  1. Pedagogika specjalna
  2. Tyflopedagogika
  3. Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabowidzących
  4. Anatomia, fizjologia i patologia narządu wzroku
  5. Wybrane zagadnienia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z uszkodzeniem wzroku
  6. Wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzeniem wzroku w wieku przedszkolnym
  7. Komputerowe techniki informacyjne dla osób z uszkodzeniem wzroku
  8. Metodyka nauczania dzieci z uszkodzeniem wzroku
  9. Brajlowskie sposoby porozumiewania się
  10. Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z uszkodzeniem wzroku
  11. Rehabilitacja widzenia
  12. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych i rewalidacyjnych dla uczniów z uszkodzeniem wzroku
  13. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej
  14. Seminarium dyplomowe
  15. Praktyka

  KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE – INFORMATYKA Z ELEMENTAMI E-LEARNINGU

  Kwalifikacyjne studia podyplomowe na kierunku informatyka przygotowują profesjonalną kadrę nauczycielską posługującą się zaawansowanymi możliwościami systemu komputerowego i jego oprogramowania niezbędnymi do prowadzenia wydzielonych zajęć informatycznych. Ponadto program studiów umożliwia przygotowanie nauczycieli do posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną w pracy dydaktycznej z uczniami.

  W trakcie nauki słuchacze zdobywają wiedzę w zakresie m.in. wykorzystania technologii informacyjnych w planowaniu i poszerzaniu swoich możliwości zawodowych oraz nauczaniu, ogólnych zasad metodycznych posługiwania się technologiami informatycznymi we wspomaganiu nauczania, programowaniu komputerów, sieci komputerowych. W trakcie studiów przewidziano egzamin na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL CORE oraz ECDL WebStarter.

  Miejsce i termin: Dąbrowa Górnicza; od marca 2010 r.
  Ilość edycji: jedna
  Liczba uczestników: 30 osób
  Liczba godzin: 360
  Studia trwają: III semestry

  Program studiów:

  1. Podstawy technologii informatycznych
  2. Sieci komputerowe
  3. Bazy danych
  4. Oprogramowanie użytkowe
  5. Metodyka nauczania informatyki
  6. Pedagogika medialna
  7. Grafika komputerowa i multimedia
  8. Technologie internetowe
  9. Platforma zdalnej edukacji
  10. Projektowanie i prowadzenie e-zajęć
  11. Prawo autorskie w kształceniu zdalnym
  12. Ewaluacja w kształceniu zdalnym
  13. Seminarium dyplomowe

  EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  Celem studiów jest opanowanie sprawności językowych takich jak czytanie z zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem, pisanie, mówienie oraz struktur gramatyczno-leksykalnych na poziomie B2, wymaganym do przystąpienia do egzaminu First Certificate In English (FCE). Certyfikat ten uprawnia do nauki języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim.

  Studia adresowane są do osób, które wykazują się znajomością języka na poziomie średniozaawansowanym (A2/B1 według ESOKJ), zainteresowanych nauczaniem przedmiotów w języku angielskim (klasy dwujęzyczne), a także nauczaniem języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W trakcie studiów przewidziano egzamin z języka angielskiego TOEIC – Test of English for International Communication.

  Studia NIE ZAWIERAJĄ elementów związanych z metodologią nauczania języka angielskiego.

  Miejsce i termin: Dąbrowa Górnicza; od marca 2010 r.
  Ilość edycji: jedna
  Liczba uczestników: 30 osób
  Liczba godzin: 360
  Studia trwają: III semestry

  Program studiów:

  Program studiów Edukacja wczesnoszkolna w zakresie nauczania języka angielskiego
  na poziomie B2
  Program studiów Edukacja wczesnoszkolna w zakresie nauczania języka angielskiego poziom C1

  ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI

  Studia podyplomowe przygotowują słuchaczy do profesjonalnego oraz zgodnego z aktualnymi wymogami zarządzania placówką oświatową. Uczestnicy studiów uzyskają niezbędne kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, z uwzględnieniem nowoczesnych metod kierowania oraz projektowania planu rozwoju szkoły i ewaluacji jej pracy.

  W trakcie nauki słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu m.in. strategii marketingowej placówki oświatowej, rachunkowości i zarządzania finansami w szkole, europejskich standardów edukacyjnych, finansowania oświaty, komunikacji interpersonalnej, kierowania instytucjami oświatowymi.
  Studia adresowane są do osób, które dążą do wzbogacenia swych kompetencji w zakresie nowoczesnych metod organizacji i zarządzania. W trakcie studiów przewidziano egzamin,  umożliwiający zdobycie Certyfikatu TUV NORD na Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością w placówkach oświatowych.

  Miejsce i termin: Dąbrowa Górnicza / Cieszyn; od marca 2010 r.
  Ilość edycji: jedna
  Liczba uczestników: 30 osób
  Liczba godzin: 240
  Studia trwają: II semestry

  Program studiów:

  1. Podstawy organizacji i zarządzania
  2. Elementy prawa
  3. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania
  4. Kierowanie instytucjami oświatowymi
  5. Finansowanie oświaty
  6. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  7. Komunikacja interpersonalna
  8. Problemy negocjacji
  9. Marketing usług oświatowych
  10. Strategia marketingowa placówki oświatowej na rynku konkurencyjnym
  11. Rachunkowość i zarządzanie finansami w szkole
  12. Hospitacja diagnozująca. Planowanie i realizacja jako część mierzenia
  13. Prawa ucznia
  14. Organizacja pracy pedagogicznej
  15. Systemy informatyczne w placówkach oświatowych
  16. Technologie internetowe w zarządzaniu
  17. Zarządzanie jakością
  18. Uwarunkowania społeczne i programowe funkcjonowania systemów oświatowych
  19. Organizacyjno-prawne podstawy planowania i realizacji nadzoru pedagogicznego
  20. Prawo oświatowe


 
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Copyright 2009 by Jacek Uroda
Więcej informacji na temat Europejskiego Funduszu Społecznego znajduje się na stronach http://www.efs.gov.pl