NAUCZYCIEL - WIEDZA I DZIAŁANIE- Projekt realizowany w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

   

  Odpis dyplomu oraz jego kserokopia
  2 zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm
  Kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)
  Zaświadczenie z miejsca pracy, zawierające:

  • wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto,
  • liczbę godzin pensum,
  • informację o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę,
  • informację o posiadanym stopniu awansu zawodowego.

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych >>> pobierz
  Formularz danych osobowych Podsystemu Monitorowania EFS >>> pobierz
  Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wg wzoru WSB


  Umowa finansowa podpisywana jest pomiędzy WSB a Słuchaczem studiów podyplomowych.


 
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Copyright 2009 by Jacek Uroda
Więcej informacji na temat Europejskiego Funduszu Społecznego znajduje się na stronach http://www.efs.gov.pl