Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Arkadiusz Letkiewicz

profesor zwyczajny nauk społecznych

 

PUBLIKACJE 

Monografie i rozprawy naukowe, podręczniki akademickie (zapis bibliograficzny)

 • Red. A. Letkiewicz, „Kształtowanie potencjału kadrowego Policji wobec wyzwań przyszłości” WWSP, Szczytno 2008,
 • Red. A. Osierda, B. Wiśniewski: A. Letkiewicz: „Współpraca służb porządku publicznego z administracją rządową i samorządową” , WSA Bielsko-Biała 2008,
 • Red. Tadeusz Jemioło, Kazimierz Rajchel, A. Letkiewicz: „Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku – wyzwania i dylematy” WSIZiA, Warszawa 2008.
 • Red A. Letkiewicz „Wartości i normy społeczne a zachowania w organizacji”, WWSP Szczytno 2009.
 • Red. B.Wiśniewski, Z.Piątek A. Letkiewicz: „Współczesny wymiar Policji”  AON Warszawa 2010, ISBN 978-83-7523-092-2.
 • A. Letkiewicz, R. Socha, P. Guła „Policyjne oddziały i pododdziały zwarte w Polsce – historia i teraźniejszość”, WWSP Szczytno 2010, ISBN 978-83-7462-255-4
 • A. Letkiewicz, „Управління організаціями (деякі аспекти)” Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів 2010, ISBN 978-611-511-046-9
 • A. Letkiewicz, P. Majer, Zarys dziejów Polskiej Policji”, WWSP Szczytno 2010, ISBN 978-83-7462-266-0
 • A. Letkiewicz, A. Misiuk, M. Sokołowski, „Policje Unii Europejskiej”, Wydawnictwa Akademickie, Oficyna Wydawnicza „Łośgraf”, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62726-10-3
 • A. Letkiewicz, „Управeннe органnзацnямn”, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Białoruskiej, Akademia MBD, Mińsk 2011, ISBN 978-985-427-665-6
 • A. Letkiewicz, „Kompetencje menedżerskie w polskiej Policji” OWPR Rzeszów 2012.
 • A. Letkiewicz, T. Szankin, „Organizacja i zarządzanie w Policji”  WWSP Szczytno 2013.

 

Artykuły i komunikaty naukowe

 • A. Letkiewicz, „Programy bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym” w red. A. Osierda, B. Wiśniewski, „Współpraca służb porządku publicznego z administracją rządową i samorządową” Bielsko-Biała 2008 ISBN 83-60430-96-9
 • A. Letkiewicz, „Struktura organizacyjna jako narzędzie osiągania celów w walce z terroryzmem” WWSP Szczytno 2007, ISBN 978-83-7462-137-3.
 • A. Letkiewicz, „Polska Policja na tle wybranych policji na świecie” w „Teoria i praktyka prewencji kryminalnej”, Wydawnictwo Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2008
 • A. Letkiewicz, Zasady wykonywania profilaktycznej i interwencyjnej opieki psychologicznej przez nieetatowy zespół psychologów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie” w „Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego” Wydawnictwo Lwowskiego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Lwów 2008
 • A. Letkiewicz „Organizacja ucząca się, jako wyzwanie XXI wieku”, Zeszyty Naukowe WSIZiA, Zeszyt nr 1 (9) 2009, Warszawa 2009, ISSN1641-9707
 • A. Letkiewicz „Zapobieganie zagrożeniom w cyberprzestrzeni”, w „Cyberterroryzm. Nowe wyzwania XXI wieku” Warszawa 2009 ISBN 978-83-7462-227-1
 • A. Letkiewicz „Orgazocynnaya effektywost polskoj policjy” w „Protiwodeistwye organnyzowannoi prectupnosti”  Kaliningrad 2009 ISBN 978-985-427-556-6
 • A. Letkiewicz, „Rola menadżera w przygotowaniu zespołu do doskonalenia organizacji pracy w Policji” w „Wartości i normy społeczne a zachowania w organizacji”, WWSP Szczytno 2009 ISBN978-83-7462-205-9
 • A. Letkiewicz „Police Systems in Selected Countries” w Internal Security nr 1/2009; Szczytno 2009
 • A. Letkiewicz „Organizacja ucząca się, jako wyzwanie XXI wieku” w Zeszyty Naukowe WSIZiA 1(9)/2009, Warszawa 2009.
 • A. Letkiewicz „Rola Europolu w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej” w „Bezpieczeństwo wewnętrzne RP na tle innych państw UE”, WSGE Józefów 2009 ISBN 978-83-930/02-2-6.
 • A. Letkiewicz, „Efektywność organizacyjna polskiej policji” w „Zarządzanie instytucjami publicznymi” AON Warszawa 2009, ISBN 978-83-7523-089-5.
 • A. Letkiewicz, „Osiem ‘S’ pomyślnej realizacji strategii organizacji”, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyt16, nr 4/2009 ISSN 1234-3706
 • A. Letkiewicz „Rola Europolu w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej” w Zeszyty Naukowe PWSH „Pomerania”, zeszyt nr 1, Chojnice 2010- ISBN 978-83-62097-06-7
 • A. Letkiewicz „Skuteczna realizacja strategii firmy” w Zeszyty Naukowe WSIZiA w Warszawie nr 2/2010, Warszawa 2010 ISSN 1641-9707.
 • A, Letkiewicz, „Rola nauki w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu”  w „Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej” WSIZiA w Warszawie, Warszawa 2010.
 • A. Letkiewicz, „Полицеиские системы в некаторых странах” w Sbornik Naucznych Statei,  Kaliningrad 2011
 • A. Letkiewicz, „Strategia w nowoczesnej organizacji” w W. Kieżun, A. Letkiewicz, J. Wołejszo, „Funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu”, WWSP Szczytno 2011 ISBN 978-83-7462-302-5
 • A. Letkiewicz, „Realizacja celów strategicznych organizacji”, w „Etyka w zarządzaniu policją”, Szczytno 2011, ISBN 978-83-7462-292-9
 • A. Letkiewicz, Organizational effectiveness of the Polish Police”, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Zarządzanie i Marketing, Rzeszów 2011  

Współautorskie:

 • A. Letkiewicz, I. Nowicka, „Principle of humanitarianism and the minor offences code” w red. W. Pływaczewski, “Organized Crime and Terrorism”, UWM Olsztyn 2011. ISBN 978-83-62383-05-4

 

OPRACOWANIA BADAWCZE 

Ważniejsze wdrożenia:

System oceny kompetencji kierowniczych polskiej policji.

 

 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNO - WYCHOWAWCZA 

Pełnienie funkcji promotora, w tym:    

Ilość wypromowanych doktorów: 8    

Ilość przewodów w toku: 2

 

Kierowanie zespołami badawczymi: 2 zespoły badawcze w WSPol.

 

DYDAKTYKA 

Ważniejsze wykłady na wyższych uczelniach  

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi; Zarządzanie strategiczne; Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji; Zarządzanie w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo; Audyt bezpieczeństwa;  Strategia zwalczania przestępczości; Nauka administracji;  Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wyższa szkoła Policji w Szczytnie, Akademia Humanistyczna w Pułtusku.

Wydane recenzje

doktorskie: 16

habilitacyjne: 3

Wydawnicze: 22

 

ODBYTE STAŻE NAUKOWE 

Krajowe: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

Zagraniczne: Akademia Policji w Rijadzie (Arabia Saudyjska), Texas University USA, Instytut Psychologii im. G.S Kostiuka, Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie, Polizei Führungs Akademie – Niemcy.

 

 

AKTYWNE UCZESTNICTWO

Sympozja, konferencje i zjazdy naukowe międzynarodowe i krajowe

 

 • 03-04.09.2009 Międzynarodowa konferencja naukowa „Psychologia na rzecz bezpieczeństwa publicznego”, Szczytno 2009
 • 10.12.2009 Międzynarodowa konferencja naukowa „Terroryzm – skutki, zarządzanie i reagowanie” SAPSP w Krakowie, Kraków 2009
 • 15-16.03.2010 I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ochrona infrastruktury krytycznej – diagnoza potrzeb i możliwości”, Szczytno 2010
 • 20-21.05.2010 Międzynarodowa konferencja naukowa „Public management – prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych”, AON Warszawa 2010
 • 01-02.06.2010 Międzynarodowa konferencja naukowa „Techniczne aspekty przestępczości teleinformatycznej” Szczytno 2010
 • 20.09.2010 Międzynarodowa konferencja naukowa „Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, Józefów 2010
 • 11-12.05.2010 Międzynarodowa konferencja naukowa „Etyka w policji”, Szczytno 2010
 • 06.12.2010 Międzynarodowa konferencja naukowa „Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej” Warszawa WSIZiA
 • 22-23.11. 2010 Międzynarodowa konferencja naukowa „Terroryzm a infrastruktura krytyczna państwa – zewnętrznego kraju Unii Europejskiej” AON Warszawa 2010.
 • 01-03.06.2011 Międzynarodowa konferencja naukowa „Public management 2011 – funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu”, Szczytno 2011.
 • 09.09.2011 Międzynarodowa konferencja „Komunikacja w sytuacjach kryzysowych”, Katowice 2011.
 • 19-21.09.2011 Międzynarodowa konferencja naukowa „Security Research Conference 2011”, Warszawa 2011
 • 29-30.09.2011 Międzynarodowa konferencja naukowa „Logistic Conference” Warszawa 2011
 • 08.11.2011 międzynarodowa konferencja naukowa „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”, AON, SGSP, WSPol., SRWO, Warszawa 2011.

 

IX    PEŁNIONE FUNKCJE

 • Kierownik Zakładu Organizacji i Zarządzania (WSPol.);
 • Z-ca dyrektora Instytutu Kształcenia Kadr Kierowniczych Policji (WSPol);
 • Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • Doradca Prezydenta RP w ramach Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.
 • Doradca Wicepremiera Rządu Ukrainy ds. reformy MSW i Milicji Ukraińskiej.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE I DZIAŁALNOŚĆ PRAKTYCZNA

 • Funkcjonariusz Policji (1996 – 2013);
 • Szef MEPA (Środkowoeuropejska Akademia Policyjna);
 • Przewodniczący zespołu ds. reformy Komendy Stołecznej Policji;
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji (123 tys. podwładnych);
 • Koordynator Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

 

 

  

Nasi partnerzy